ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enslavement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enslavement*, -enslavement-

enslavement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enslavement (n.) ความเป็นทาส

enslavement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
使役[しえき, shieki] (n,vs) (1) employing; using; setting to work; enslavement; (n) (2) {ling} causative (verb, etc.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enslavement
Back to top