ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-beside-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beside, *beside*,

-beside- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
She was lying on the divan, a large tray of cigarette stubs beside her.หล่อนนอนอยู่บนโซฟา มีที่เขี่ยบุหรี่อยู่ข้างๆ
Many fishermen were around the skiff, looking at what was beside it.ชาวประมงหลายคนรอบ ๆ เรือ กรรเชียงเล็ก ๆ ที่ มองหาสิ่งที่เป็นด้านข้าง และอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำ
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน'
There they go, Dr Zaius trotting along beside them.พวกเขาไปกันเเล้ว ด็อคเตอร์เซียสควบม้าไปด้วย
And clinging vines beside meเอียงพิงเถาไม้ข้างกายฉัน
You'll find your names beside your places.ที่นั่งของพวกคุณ จะมีชื่อของคุณกำกับอยู่
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง
And I don't wanna see your face again until Dux is beside it. Understand?l และไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกครั้งจนกว่า Dux อยู่ข้างมัน เข้าใจไหม
Standing here beside you Want so much to give youStanding here beside you Want so much to give you
The switch is on the wall beside you! Go for it!คุณเวนทูร่าเพิ่งถูกจับฐานขโมย ค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าวาชาติไป
Every time Anton tried to pull away he found me right beside him.ก็เจอผมขนาบข้างอยู่ทุกครั้ง

-beside- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
答非所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, 答非所问 / 答非所問] to answer beside the point; irrelevant answer

-beside- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
ルビを振る[ルビをふる, rubi wofuru] (exp,v5r) (See ルビ・2,振り仮名) to write ruby characters (small furigana above or beside kanji)
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
有頂天外[うちょうてんがい, uchoutengai] (n) beside oneself with joy; in raptures; in an ecstasy of delight
逆上せ上がる;のぼせ上がる[のぼせあがる, noboseagaru] (v5r,vi) to be beside oneself; to lose one's head; to go mad with something

-beside- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีกอย่างหนึ่ง[X] (īk yāng neu) EN: beside that ; another thing ; one more thing ; in addition FR: en outre ; qui plus est ; autre chose
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside ; alongside FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ = ข้างๆ[adv.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside ; next door FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue FR: obstinément ; avec obstination
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
เคียงข้าง[X] (khīeng khān) EN: side by side ; together ; beside ; abreast ; next to FR: côte à côte
ไม่เข้าเรื่อง[adj.] (mai khao re) EN: irrelevant ; beside the point ; nonsense FR: hors sujet ; à côté de la plaque
แนบข้าง[v. exp.] (naēp khāng) EN: lie beside FR:
งกงัน[v. exp.] (ngok ngan) EN: beside oneself FR:
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial FR: pas pertinent
พูดไม่เข้าเรื่อง[v. exp.] (phūt mai kh) EN: speak beside the point FR:
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk re) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked FR: passer du coq à l'âne ; sauter du coq à l'âne

-beside- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb.
neben {prp; +Akkusativ} (Richtung; wohin?) | sich dicht neben jdn. stellennext to; beside | to place onself close to sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -beside-
Back to top