ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uglily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uglily*, -uglily-

uglily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uglily (adv.) อย่างน่าเกลียด

uglily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hässlich {adv}uglily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uglily
Back to top