ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bake*, -bake-

bake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bake (vt.) อบ
bake (vi.) เผา See also: ย่าง, อบ Syn. roast, broil
bake (n.) การอบ See also: การเผา
bake sale (n.) ช่วงขายอาหารหรือขนมอบ
baked (adj.) ที่ดำเป็นตอตะโก Syn. burned
baked goods (n.) ขนมอบ Syn. cake, doughnut
bakemeat (n.) พายเนื้อ See also: อาหารมีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, ขนมพาย
baker (n.) คนทำขนมปัง See also: คนขายขนมปัง
bakery (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
bakeshop (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
English-Thai: HOPE Dictionary
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
bakehouse(เบค'เฮาซฺ) n. โรงทำขนมปัง,ห้องทำขนมปัง,ร้านขนมปัง, Syn. bakery
baker(เบ'เคอะ) n. คนทำขนมปัง (อาชีพ)
bakery(เบ'เคอะรี) n. ร้านขนมปัง,โรงทำขนมปัง, Syn. bakeshop,
English-Thai: Nontri Dictionary
bake(vt) ปิ้ง,ผิง,อบ,ย่าง
baker(n) คนทำขนมปัง
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
baked tongueลิ้นแห้งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baked productsผลิตภัณฑ์ขนมอบ [TU Subject Heading]
Baker Procedureวิธีผ่าตัดย้ายเอ็นกระดูกสะบ้า [การแพทย์]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อบ (v.) bake See also: roast, broil, cook in an oven
ดินเผา (n.) baked clay See also: hardened clay
พลูนาบ (n.) baked leaves of Piper betel Syn. พลูป่า
พลูป่า (n.) baked leaves of Piper betel
ร้านขนมปัง (n.) bakery
ร้านขายขนมปัง (n.) bakery Syn. ร้านขนมปัง
ร้านเบเกอรี่ (n.) bakery
ห่าม (adj.) half-baked See also: impulsive, eccentric Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น, ห้าวหาญ
ห้าวหาญ (adj.) half-baked See also: impulsive, eccentric Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The woman can't bake worth shit.ผู้หญิงที่ไม่สามารถอบมูลค่าอึ
Fact, they'd probably be happy as bugs in a bake shop, see you pack up and go home.คนเขาคงดีใจด้วยซ้ำ ถ้าคุณม้วนเสื่อไป
I'm just gonna bake his little butt for breakfast!ฉันจะเอามันมากินเป็นอาหารเช้าเลย เธอไม่มีสัตว์เลี้ยงใช่มั้ย
I realized you won't have to. You could bake your cake and eat it too.แล้วฉันก็นึกออก เธอทำทั้ง 2 อย่างได้พร้อมกัน
I need a little shake en' bake in my life.ฉันอยากที่จะ มีความรู้สึกดีๆ
Oh, well it's just so easy bake for you.นั่นสินะ ดูเหมือนมันง่ายเลยนะ สำหรับนายน่ะ
I wish that I could bake a cake made out of rainbows and smiles, and we'd all eat it and be happy.ชั้นหวังว่าจะได้อบเค้ก ที่ทำจากสายรุ้งและรอยยิ้ม แล้วพวกเราจะได้กินกันอย่างมีความสุข
I am going to bake you a real pie of your choice tonight.ผมเลยจะทำพายจริงๆที่คุณเลือกรสได้เองคืนนี้
At least I'm playing my part in the bake sale.อย่างน้อยที่สุดหนูก็กำลังเล่นกับการอบขนมนี่
You make it for parties, church suppers, bake sales.คุณทำมันสำหรับงานปาร์ตี้ ทำไปที่โบสถ์
(scoffs) BUT YOU DIDN'T BAKE ANY GOODNESS.แต่คุณก็ไม่ได้ทำขนมเองนี่
Now this would be the bake oven.เอาล่ะ นี่ก็คือเตาอบ

bake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
[hōng, ㄏㄨㄥ, 烘] bake; heat by fire
[lào, ㄌㄠˋ, 烙] bake; flat iron; large cake
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, 烧饼 / 燒餅] baked seseme seed coated cake
胶木[jiāo mù, ㄐㄧㄠ ㄇㄨˋ, 胶木 / 膠木] bakelite
贝克[Bèi kè, ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, 贝克 / 貝克] Baker (name)
电木[diàn mù, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 电木 / 電木] bakelite (early plastic); also written jiao1 mu4 膠木|胶木
面包师傅[miàn bāo shī fù, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄕ ㄈㄨˋ, 面包师傅 / 麵包師傅] baker
酚醛[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, 酚醛] phenolic aldehyde; phenolic resin (used to manufacture bakelite)
酚醛胶[fēn quán jiāo, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 酚醛胶 / 酚醛膠] phenolic resin (used to manufacture bakelite)

bake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.)
焼付ける;焼き付ける;焼きつける[やきつける, yakitsukeru] (v1,vt) to bake; to plate; to print; to burn or bake into; to burn into one's memory
アイスバケット[, aisubaketto] (n) ice bucket
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P)
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried
グラブバケット[, gurabubaketto] (n) grab bucket
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
ドリア[, doria] (n) (1) (named after the Doria family of Genoa) pilaf topped with bechemal or other cheese-based sauce, then oven baked (ita
バケーション[, bake-shon] (n) vacation
バケアオザメ[, bakeaozame] (n) longfin mako (species of mackerel shark, Isurus paucus)
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer
バケットシート[, bakettoshi-to] (n) bucket seat
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] (n) {comp} BBD; Bucket Bridge Device
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions)
パン屋[パンや, pan ya] (n) bakery
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
フッ化物;弗化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride
ベーカリー[, be-kari-] (n) bakery; (P)
ベークドチーズケーキ[, be-kudochi-zuke-ki] (n) baked cheesecake
ベークライト[, be-kuraito] (n) Bakelite
ポリバケツ[, poribaketsu] (n) (abbr) polyethylene bucket
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
ヨウ化物;沃化物[ヨウかぶつ(ヨウ化物);ようかぶつ(沃化物), you kabutsu ( you bakemono ); youkabutsu ( yoku bakemono )] (n) iodide
リーキーバケット[, ri-ki-baketto] (n) {comp} leaky bucket
リーキバケット[, ri-kibaketto] (n) {comp} leaky bucket
七化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] (n) {comp} fibre optic cable
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature)
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character
Japanese-English: COMDICT Dictionary
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.)
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] fibre optic cable
化ける[ばける, bakeru] to corrupt
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お化け[おばけ, obake] Thai: ผี
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of

bake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
ผิง[v.] (phing) EN: warm oneself ; warm ; bake FR: se réchauffer
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom) EN: bake bread ; toast bread FR: griller du pain
ย่าง[v.] (yāng) EN: roast ; barbecue ; bake ; grill FR: rôtir ; griller ; faire griller ; faire rôtir
ย่างขนมปัง[v. exp.] (yāng khanom) EN: bake bread FR:
บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (bābin maphr) EN: chewy baked sweet young coconut FR:
เบเกอรี่[n.] (bēkoērī) EN: bakery FR: boulangerie [f]
ช่างทำขนม[n. exp.] (chang tham ) EN: baker FR: pâtissier [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
ดอกแตรวงขาว[n. exp.] (døk traēwon) EN: Lilium bakerianum FR: Lilium bakerianum
ไก่อบ[n. exp.] (kai op) EN: roast chicken ; baked chicken FR:
กัลปพฤกษ์[n.] (kanlapaphre) EN: pink cassia ; pink shower ; wishing tree ; Cassia bakeriana FR: Cassia bakeriana
ขนมหม้อแกง[n. exp.] (khanom møka) EN: custard pudding ; baked mung bean cake FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
คนขายขนมปัง[n.] (khon khāi k) EN: baker FR: boulager [m] ; boulangère [f]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak) EN: bakery machinery FR:
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa pha) EN: baked eggplant FR:
มะเขือเทศอบ[n. exp.] (makheūathēt) EN: baked tomato FR:
หม้อแกง[n.] (møkaēng) EN: custard pudding ; egg custard ; Thai baked peanut custard FR: flan [m] ; crème renversée [f]
อบ[adj.] (op) EN: baked FR:
ร้านขายขนมปัง[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR: boulangerie [f]
ร้านขายเค้ก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR:
สะเต๊ะ[n.] (sate) EN: satay ; sate ; baked stringed meat ; grilled meat skewers ; skewers of barbecued meat FR: brochette [f]
ย่าง[adj.] (yāng) EN: roasted ; grilled ; burned ; charred ; baked ; barbecued FR: grillé

bake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakelit {n}bakelite
Bakelitpapier {n}bakelite paper
Bratapfel {m}baked apple
Tortenboden {m} [cook.]flan case; flan base; baked pastry case

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bake
Back to top