ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

applicability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *applicability*, -applicability-

applicability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
applicability (n.) ความสัมพันธ์กัน See also: ความเกี่ยวข้อง Syn. relevance, relationship

applicability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当該[とうがい, tougai] (adj-no,n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า applicability
Back to top