ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relevance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relevance*, -relevance-

relevance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relevance (n.) ความสัมพันธ์กัน
English-Thai: HOPE Dictionary
relevance(เรล'ลิเวินซฺ) , relevancy (เรล'ลิเวินซี) n. ความสัมพันธ์กัน,การเข้าประเด็น,ความเข้าเรื่องกัน, Syn. pertinence
English-Thai: Nontri Dictionary
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't understand the relevance of the question.ฉันไม่เข้าใจความเกี่ยวข้องของคำถาม
It's only one of a number of theories, but it has particular relevance to us today.มันเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่อง ที่มีรายละเอียดตรงกับปัญหาในทุกวันนี้
Dr. Kevorkian, that has no relevance here.หมอเควอร์เกี้ยนค่ะเรื่องพวกนั้นมันนอกประเด็น
Sir, let's keep to the relevance here.แค่อยากให้คุณรู้ไว้ คุณหมอค่ะขอให้พูดอยู่ในประเด็นค่ะ
The only other thing of potential relevance is Frost's final bon mot...มีเพียงเรื่องเดียวที่จะ เกี่ยวข้ัองกับมากที่สุด คือคำพูดสุดท้ายของฟรอสท์
I have to come up with a report that has some relevance to my own family history.ฉันต้องทำเป็นรายงานขึ้นมา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับความเป็นมาของครอบครัว
What relevance that may have is unclear.อะไรที่เกี่ยวข้องยังไม่มีไม่ชัดเจน
Come on, governments lost their relevance after they went belly up.ไม่เอาน่า รัฐบาล แตกแยกกันเอง หลังจากที่พวกเขา หมดอำนาจ
This worn-out superstition has no relevance now.ความเชื่องมงายแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อย
You ask an awful lot of questions that have absolutely no relevance to your being able to carry out your duties.คุณถามคำถามมากมาย แน่นอนว่ามันไม่เกี่ยว กับตัวคุณเลย ไม่ใช่หน้าที่ของคุณด้วยซ้ำ
Especially with your relevance slipping away.โดยเฉพาะในเวลาที่นายควบคุมอะไรไม่ได้
Not sure there's much historical relevance to a 32-year-old man dying of a heart attack.ไม่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แค่ไหน ที่ผู้ชายอายุ 32 ปี หัวใจวายตาย

relevance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, 相关 / 相關] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 证明力 / 證明力] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance

relevance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread

relevance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltrelevanz {f}ecological relevance
praxisfern; praxisfremd {adj}lacking in practical relevance
relevant; erheblich {adj} | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to)
Aktualität {f}relevance to the current situation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relevance
Back to top