ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aggress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aggress*, -aggress-

aggress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggress (vi.) ก้าวร้าว
aggress (vi.) เริ่มทะเลาะ See also: เริ่มก่อเรื่อง, เริ่มต่อสู้
aggression (n.) การบุกรุก See also: การรุกราน
aggressive (adj.) ก้าวร้าว Syn. assertive, pushing
aggressive (adj.) ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
aggressive (adj.) มั่นใจ See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggressive (adj.) เริ่มต่อสู้ See also: เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน
aggressor (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender, attacker
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggressionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressionความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressiveก้าวร้าว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้าวร้าว (adj.) aggressive See also: offensive Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง
ความก้าวร้าว (n.) aggressive See also: offensiveness
คนก้าวร้าว (n.) aggressive person
ฝ่ายบุก (n.) aggressor Syn. ฝ่ายรุก Ops. ฝ่ายรับ
ฝ่ายรุก (n.) aggressor Syn. ฝ่ายบุก Ops. ฝ่ายรับ
ฝ่ายรุกราน (n.) aggressor Syn. ฝ่ายบุก, ฝ่ายรุก Ops. ฝ่ายรับ
ก้าวร้าว (v.) be aggressive See also: be offensive Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น
They say it's an act of American aggression... against peace-loving people.{\cHFFFFFF}พวกเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ การรุกรานของชาวอเมริกัน ... {\cHFFFFFF}กับคนรักสันติภาพ
Well, American aggression, warmongering, tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}ดีอเมริกันก้าวร้าว {\cHFFFFFF}กระหาย, {\cHFFFFFF}รถถังที่วอลล์สตรีทขาย
You don't actually believe that America has... aggressive aims in Sarkhan?{\cHFFFFFF}คุณไม่จริงเชื่อว่า ที่อเมริกามี ... {\cHFFFFFF}จุดมุ่งหมายในเชิงรุก Sarkhan?
We want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน
I won't increase the dosage of aggression drugs.ฉันจะไม่เพิ่มปริมาณยาที่เราใช้ฉีดแน่
Listen, I've warned you about the aggression factors.ฟังนะ ฉันเตือนนายแล้ว เกี่ยวกับการฝึกนั่น
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย
Mr. Director, the aggression vectors in Project 5 caused...ผู้อำนวยการ ผลลัพธ์ที่เกิดคราวที่แล้วนั่น
Echoes of the aggressions of my own country... the will to overpower weaker peoples... bring shame to me.เสียงสะท้อนของความรุนแรง จากประเทศของผม ความต้องการยึดครอง ชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่า ทำให้ผมอับอาย
You lay on your back and let her take out that aggression on you.นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก

aggress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, 侵略者] aggressors; invaders
[zhì, ㄓˋ, 忮] aggressive
有进取心[yǒu jìn qǔ xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄣ, 有进取心] aggressive; go-getter
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, 气势汹汹 / 氣勢洶洶] aggressive
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, 内懮外患 / 內懮外患] domestic strife and foreign aggression
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 咄咄逼人] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors
互不侵犯[hù bù qīn fàn, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, 互不侵犯] non-aggression

aggress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレション;アグレッション;アグレッシン[, agureshon ; aguresshon ; aguresshin] (n) aggression
アグレッシブ(P);アグレシブ[, aguresshibu (P); agureshibu] (adj-na) aggressive; (P)
やい;やーい;ヤイ;ヤーイ[, yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int,suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey; hey you
不可侵[ふかしん, fukashin] (n) inviolability; sacredness; nonaggression; (P)
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P)
侵略(P);侵掠[しんりゃく, shinryaku] (n,vs) aggression; invasion; raid; (P)
侵略国[しんりゃくこく, shinryakukoku] (n) aggressor nation
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader
侵略行為[しんりゃくこうい, shinryakukoui] (n) act of aggression
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P)
向こう意気[むこういき, mukouiki] (n) aggressive
向こう気[むこうき, mukouki] (n) aggressive
居直る[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining
戦争挑発[せんそうちょうはつ, sensouchouhatsu] (n) aggression; warmongering
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive
攻勢[こうせい, kousei] (n) offensive (movement); aggression; (P)
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive
攻撃精神[こうげきせいしん, kougekiseishin] (n) aggressiveness
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression
軍事侵略[ぐんじしんりゃく, gunjishinryaku] (n) military aggression; military invasion
軍事的侵略[ぐんじてきしんりゃく, gunjitekishinryaku] (n) military aggression
高姿勢[こうしせい, koushisei] (adj-na,n) high profile; aggressive attitude

aggress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการก้าวร้าว[n. exp.] (ākān kāorāo) EN: aggressive nature FR: nature aggressive [f]
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
หัวรุนแรง [adj.] (hūarunraēng) EN: radical ; aggressive ; extremist ; hotheaded FR: radical ; extrême
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การก้าวร้าว[n.] (kān kāorāo) EN: aggressiveness ; aggression FR:
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack ; offensive FR: agression [f] ; invasion [f] ; offensive [f] ; envahissement [m]
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive ; offensive ; belligerent ; antagonistic ; bellicose FR: agressif ; belliqueux
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor FR: personne agressive [f]
ความดุเดือด[n.] (khwām dudeū) EN: aggressiveness FR:
ความก้าวร้าว[n.] (khwām kāorā) EN: aggression ; aggressiveness FR: agressivité [f]
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
พฤติกรรมก้าวร้าว[n. exp.] (phreuttikam) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.) FR: comportement agressif [m]
ผู้รุกราน[n. exp.] (phū rukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกราน[adj.] (rukrān) EN: invasive ; aggressive FR: agressif ; invasif
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
เสียงกร้าว[v. exp.] (sīeng krāo) EN: speak vehemently ; speak aggressively FR:
ทางเลือกเชิงรุก[n. exp.] (thāng leūak) EN: aggressive alternative FR:
อุกอาจ[adj.] (uk-āt) EN: outrageous ; offensive ; aggressive FR: audacieux ; téméraire
วู่วาม[v.] (wūwām) EN: act hastily ; act aggressive toward FR:
อย่างจู่โจม[adv.] (yāng jūjōm) EN: aggressively FR:
อย่างรุนแรง[adj.] (yāng runraē) EN: strong ; severe ; aggressive ; harsh FR:
ย่างสามขุม[n.] (yāngsāmkhum) EN: three advancing steps of a boxer ; three position footwork ; step forward aggressively FR:

aggress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
aggressiv {adj} | aggressiver | am aggressivstenpushy | pushier | pushiest
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material
Feministin {f} | aggressive Feministin
Angriffskrieg {m}war of aggression

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aggress
Back to top