ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aids

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aids*, -aids-

aids ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
AIDS (n.) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome) See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AIDSโรคเอดส์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอดส์ (n.) AIDS See also: acquired immune deficiency syndrome Syn. โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (n.) AIDS See also: acquired immune deficiency syndrome Syn. โรคเอดส์
โรคเอดส์ (n.) AIDS See also: acquired immune deficiency syndrome Syn. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โสตทัศนอุปกรณ์ (n.) audiovisual aids Syn. โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (n.) audiovisual aids
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง
She'll give two aids charity concerts at the Fontainebleau Hilton.เพื่อแสดงคอนเสิร์ตต้านเอดส์ 2 รอบที่ ฟอนเท่นบลูว์ ฮิลตัน
Don't you know what AIDS is?เธอไม่รู้จักเอดส์รึไง
They brought in two more kids this morning. - AIDS orphans?เมื่อเช้าเขาเอาเด็กเข้ามาอีก 2 คน
WHICH AIDS SO MANY YOUNG ADDICTS AND ALCOHOLICSที่ช่วยสงเคราะห์ เด็กติดยา หรือ แอลกอฮอลล์
This guy volunteered at the prison hospital-- the aids ward--เขาอาสาทำงานใน ร.พ.คุก.. ตึกเอดส์..
She had a small amount of zolpidem in her system, but that stuff's in most over-the-counter sleep aids these daysมียานอนหลับโซลพิเดม ตกค้างอยู่ในร่างกายเล็กน้อย แต่ทุกวันนี้ยานั่นเป็นยาช่วยให้หลับ ที่ซื้อขายกันได้โดยตรง
All of these aids are for sale, ladies.อุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ ลดราคา นะ สุภาพสตรี
I just wanted to let you know that I've had to send Maureen Grube down to Visual Aids for me.ฉันแค่อยากจะให้คุณรู้ว่าฉันจะต้องส่งมอรีน Grube ลงไปทัศนูปกรณ์สำหรับฉัน
"only as so far as It aids in making the life of every living thing Nobler and more beautiful. ""ตราบเท่าที่ มันช่วยให้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งและสวยงามขึ้น"
I read a study online that walking after a meal not only aids in digestion, but increases serotonin, and you know me, if there's one thing I like more than a refreshing beverage, it's serotonin.ฉันอ่านผลการศึกษาทางออนไลน์ว่า การเดินย่อยหลังอาหาร ไม่ใช่แค่ช่วยในการย่อย แต่ยังเพิ่มเซราโทนิน และนายก็รู้จักฉันดี ถ้ามีสิ่งนึงที่ฉันชอบมากกว่า
Health Report less than 3 months old on AIDS and hepatitis infection;ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับ เอดส์ และไวรัสตับอักเสบ ที่ไม่เกิน 3 เดือน

aids ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, 幕僚] aids and advisors of top official
艾滋病患者[ài zī bìng huàn zhě, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, 艾滋病患者] AIDS patient
艾滋病抗体[ài zī bìng kàng tǐ, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, 艾滋病抗体 / 艾滋病抗體] AIDS antibody
艾滋病病毒[ài zī bìng bìng dú, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 艾滋病病毒] AIDS virus
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
艾滋病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾滋病] AIDS

aids ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
エイズウイルス[, eizuuirusu] (n) (See AIDS) AIDS virus
エイズワクチン[, eizuwakuchin] (n) AIDS vaccine
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] (n) {comp} system support; system aids
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS
視聴覚機器[しちょうかくきき, shichoukakukiki] (n) audiovisual aids
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
仕え女[つかえめ, tsukaeme] (n) maidservant
福祉機器[ふくしきき, fukushikiki] (n) assistive products (e.g. wheel chairs, hearing aids, etc.)
飯盛り[めしもり, meshimori] (n) (Edo-period inn) maidservant
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids

aids ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอดส์[n.] (ēt) EN: AIDS FR: sida [m]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
เป็นโรคเอดส์[v. exp.] (pen rōk ēt) EN: have Aids FR: être atteint du sida ; être porteur du virus du sida
โรคเอดส์[n. exp.] (rōk ēt) EN: Aids ; AIDS FR: sida [m]
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana) EN: audio-visual aids ; audiovisual aids ; audiovisual equipment FR:
วันเอดส์โลก[n. prop.] (Wan Ēt Lōk) EN: World AIDS Day FR: Journée mondiale de lutte contre le sida [f]
บาทบริจาริกา[n.] (bātbørijāri) EN: lady-in-waiting ; maidservant of the king ; lady of the king's harem FR:
สาวใช้[n.] (sāochai) EN: maid ; servant ; housemaid ; maidservant FR: servante [f]

aids ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)
Aids-Infizierte {m,f}; Aids-Infizierter [med.]person with AIDS (PWA)
Unterrichtsmittel {pl} | audiovisuelle Unterrichtsmittelteaching aids | audiovisual aids

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aids
Back to top