ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*witless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น witless, -witless-

*witless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
witless (adj.) โง่ See also: ไร้สติปัญญา, ขาดไหวพริบ Syn. foolish, unintelligent, stupid Ops. intelligent, witty, smart
witlessly (adv.) อย่างไร้สติปัญญา
witlessness (n.) ความขาดสติปัญญา See also: ความโง่ Syn. stupidity
English-Thai: HOPE Dictionary
witless(วิท'ลิส) adj. ไร้ปัญญา,โง่, See also: witlessly adv. witlessness n., Syn. silly
English-Thai: Nontri Dictionary
witless(adj) โง่เขลา,บ้า,ไร้ปัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jennifer Wooley also happens to be the witless aliasเจนนิเฟอร์ วูลีย์มักจะ เป็นคำแทนการเรียกพวกโง่
I noticed. I have to filter out a lot of witless babble.อืมฉันรู้ /ฉันต้องกรองคำพูดพล่ามไร้ปัญญาออกไปมาก
I'm currently witless.ฉันเป็นคนไร้ปัญญาในตอนนี้

*witless* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屁滚尿流[pì gǔn niào liú, ㄆㄧˋ ㄍㄨㄣˇ ㄋㄧㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 屁滚尿流 / 屁滾尿流] to piss in one's pants in terror (成语 saw); scared witless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *witless*
Back to top