ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wheedle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wheedle, -wheedle-

*wheedle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheedle (vi.) โน้มน้าว Syn. cajole, coax
wheedle (vt.) โน้มน้าวให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. cajole, coax
wheedle (vt.) ซึ่งได้มาด้วยการออดอ้อน (จุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวให้ทำโดยอ้อม)
wheedle into (phrv.) ชักจูง See also: ชักชวน
wheedle out (phrv.) หลอกลวงเพื่อเอา (บางสิ่ง) See also: หลอกเอา
wheedler (n.) ผู้โน้มน้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole
English-Thai: Nontri Dictionary
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉอเลาะ (v.) wheedle See also: cajole, flatter, blandish, endear oneself to, fawn on, toady, curry favour with Syn. ประจบ, ฉะอ้อน, ออดอ้อน
ฉะอ้อน (v.) wheedle See also: cajole, coax Syn. อ้อน
เล้าโลม (v.) wheedle See also: console, soothe, appease, coax, cajole Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He dares to wheedle me? !ท่านท้าทายข้ายังงั้นรึ

*wheedle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御輿を担ぐ;みこしを担ぐ[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
賺す[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle

*wheedle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ชะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: wheedle ; cajole FR: supplier
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khī chø tøl) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff FR:
เล้าโลม[v.] (laolōm) EN: wheedle FR:
ลาเพา[v.] (lāphao) EN: wheedle FR:
ลาเพ[v.] (lāphē) EN: wheedle FR:
ออเซาะ[v.] (øsǿ) EN: wheedle ; fawn (on) ; cajole FR:
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words FR:
ประเล้าประโลม[v.] (pralaopralō) EN: blandish ; use sweet talk ; wheedle ; speak soothingly FR:
สำออย[v.] (sam-øi) EN: wheedle ; pamper ; pretend to cry FR: pleurnicher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wheedle*
Back to top