ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*whale*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whale, -whale-

*whale* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have a whale of a time (idm.) มีช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นยินดี Syn. มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ Ops. มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่
have a whale of a time (sl.) มีช่วงเวลายิ่งใหญ่ See also: มีช่วงน่าตื่นเต้น
killer whale (n.) ปลาวาฬเพชรฆาต Syn. orca
sperm whale (n.) ไขปลาวาฬ
whale (n.) ปลาวาฬ Syn. cetacean, leviathan
whale (n.) สิ่งที่มีขนาดใหญ่มหึมา (คำไม่เป็นทางการ)
whale (vi.) ล่าปลาวาฬ
whale (vt.) ตี See also: หวด, เฆี่ยนอย่างรุนแรง Syn. beat, thrash, whip
whale (vt.) ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
whaleback (n.) สิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายหลังปลาวาฬ See also: เช่น คลื่นในมหาสมุทร หรือเนินเขาลูกเล็ก
whaleboat (n.) เรือที่มีรูปร่างยาวและแคบเคลื่อนที่ได้เร็ว Syn. whaler
whalebone (n.) วัตถุแข็งที่ได้จากปากของปลาวาฬบางชนิด Syn. baleen
whaler (n.) นักล่าปลาวาฬ
whaler (n.) เรือที่ใช้ในการล่าปลาวาฬ Syn. whaleboat
English-Thai: HOPE Dictionary
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
sperm whalen. ปลาวาฬจมูกรูปสี่เหลี่ยม/เป็นแหล่งสำคัญของไขปลาวาฬในอุตสาหกรรม
whale(เวล) n. ปลาวาฬ,บุคคลหรือสิ่งที่ใหญ่โตมหาศาล,บุคคลหรือสิ่งที่ดียิ่ง vi. จับปลาวาฬ,ล่าปลาวาฬ
whaler(เวล'เลอะ) n. นักจับปลาวาฬ,นักล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ
English-Thai: Nontri Dictionary
whale(n) ปลาวาฬ
whaler(n) ผู้ล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whalesปลาวาฬ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาวาฬ (n.) whale
วาฬ (n.) whale Syn. ปลาวาฬ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take the raft, and when the whale opens its mouth--เราจะพาแพ และเมื่อวาฬเปิดปากของมัน
Then he dreamed of the whales that passed along this coast in the fall.จากนั้นเขาก็ฝันของปลาวาฬ ที่ผ่านตามแนวชายฝั่งนี้ในฤดู ใบไม้ร่วง
They're saving the whales, they're saving the seals but nobody gives a shit when they kill a baby polyester just to make a......แต่ไม่มีใครสนใจ เมื่อพวกเขาฆ่าตุ๊กตาเด็ก... .
So he stops writing books, he starts writing poetry about whales, and then he starts fooling around with a computer.เขาเลยเลิกเขียนหนังสือ เขาเริ่มเขียนบทกวีเกี่ยวกับ ปลาวาฬอะไรพวกนั้น จากนั้นเขาเริ่มเล่นพวกคอมพิวเตอร์ และเขาก็เริ่มติดมัน
He'd come home hammered, lookin' to whale on somebody.เวลาเขากลับบ้านต้องหาเรื่องทุบตี
I'm going to whale on my pecks, and then I'm going to do my back.ผมกำลังบริหารกล้ามท้อง แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อหลัง
With the aquablast, little zippers, whales and speedboats we ask the display be at eye level.สำหรับอคว่าบลาส, ลิตเติลซิปเปอร์ ปลาวาฬ และสปี๊ดโบตส์... ขอให้จัดแสดงในระดับสายตา
The thing is, if you catch a whale, we're probably gonna have to put it back.ก็คือ ถ้าเธอจับวาฬได้ เราคงต้องปล่อยมันไปนะ
I hope a whale ate him and shat him out, and then ate him again.อยากให้วาฬกินเขาแล้วฉีกเขาเป็นชิ้นๆ และกินเข้าไปอีกที
There's a whale on the line demanding to see you.มีลูกค้าเรียกหานายแน่ะ
I figured you'd be more into whales or something.นึกว่าเธอสนใจปลาวาฬ หรืออย่างอื่นมากกว่าซะอีก
You gotta try the blowhole thing man this whale dude is giving me a brain freeze.คุณต้องลองฟังเรื่องทั้งหมด ทั้งหมดนั่นทำให้ผมคลั่ง

*whale* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕鲸船[bǔ jīng chuán, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, 捕鲸船 / 捕鯨船] whaler; whale catcher
韦利[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, 韦利 / 韋利] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist
独角鲸[dú jiǎo jīng, ㄉㄨˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ, 独角鲸 / 獨角鯨] narwhal (whale)
[jīng, ㄐㄧㄥ, 鲸 / 鯨] whale
鲸鱼[jīng yú, ㄐㄧㄥ ㄩˊ, 鲸鱼 / 鯨魚] whale

*whale* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber
ジンベエザメ属[ジンベエザメぞく, jinbeezame zoku] (n) Rhincodon (genus of one species of whale shark, Rhincodon typus, in the family Rhincodontidae)
ジンベエザメ科[ジンベエザメか, jinbeezame ka] (n) Rhincodontidae (family of whale sharks containing only one species of one genus, Rhincodon typus)
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac
ベルーガ[, beru-ga] (n) (See 白海豚) beluga whale (Delphinapterus Leucas)
ホエール[, hoe-ru] (n) whale
ホエールウオッチング[, hoe-ruuocchingu] (n) whale watching
ミンク鯨[ミンクくじら;ミンククジラ, minku kujira ; minkukujira] (n) (uk) minke whale; piked whale (Balaenoptera acutorostrata)
南槌鯨[みなみつちくじら;ミナミツチクジラ, minamitsuchikujira ; minamitsuchikujira] (n) (uk) Arnoux's beaked whale (Berardius arnuxii)
噴気孔[ふんきこう, funkikou] (n) (1) fumarole; (2) blowhole (of a whale, etc.)
大西洋背美鯨[たいせいようせみくじら;タイセイヨウセミクジラ, taiseiyousemikujira ; taiseiyousemikujira] (n) (uk) North Atlantic right whale (Eubalaena glacialis)
子鯨;子クジラ;仔鯨;仔クジラ[こくじら(子鯨;仔鯨);こクジラ(子クジラ;仔クジラ), kokujira ( ko kujira ; shi kujira ); ko kujira ( ko kujira ; shi kujira )] (n) whale calf
座頭鯨[ざとうくじら;ザトウクジラ, zatoukujira ; zatoukujira] (n) (uk) humpback whale (Megaptera novaeangliae)
扇歯鯨[おうぎはくじら;おおぎはくじら(ik);オウギハクジラ;オオギハクジラ(ik), ougihakujira ; oogihakujira (ik); ougihakujira ; oogihakujira (ik)] (n) (uk) Stejneger's beaked whale (Mesoplodon stejnegeri)
抹香鯨[まっこうくじら;マッコウクジラ, makkoukujira ; makkoukujira] (n) (uk) sperm whale
捕鯨[ほげい, hogei] (n) whaling; whale fishing; (P)
槌鯨[つちくじら;ツチクジラ, tsuchikujira ; tsuchikujira] (n) (uk) Baird's beaked whale (Berardius bairdii)
沖巨頭[おきごんどう;オキゴンドウ, okigondou ; okigondou] (n) (uk) false killer whale (Pseudorca crassidens)
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.)
潮吹き[しおふき, shiofuki] (n) (1) spouting (e.g. of a whale, geyser, etc.); (2) thin-shelled surf clam; (3) (col) (vulg) female ejaculation
畝須[うねす, unesu] (n) ridged whale meat used to make whale "bacon"
白鯨[はくげい, hakugei] (n) (1) white whale; (2) Moby Dick
赤坊鯨[あかぼうくじら;アカボウクジラ, akaboukujira ; akaboukujira] (n) (1) (uk) beaked whale; (2) Cuvier's beaked whale (Ziphius cavirostris)
鬚鯨[ひげくじら;ヒゲクジラ, higekujira ; higekujira] (n) (uk) baleen whale; whalebone whale
鯨蝋;鯨ろう[げいろう;くじらろう, geirou ; kujirarou] (n) spermaceti (waxy substance found in the head cavities of sperm whales)
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans
鯨鬚[くじらひげ;げいしゅ;げいす, kujirahige ; geishu ; geisu] (n) (uk) whalebone; baleen
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being)
鰯鯨[いわしくじら;イワシクジラ, iwashikujira ; iwashikujira] (n) (uk) sei whale (Balaenoptera borealis)
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark

*whale* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลามวาฬ[n. exp.] (chalām wān) EN: whale shark ; Rhincodon typus FR:
ไขวาฬ[n. exp.] (khai wān) EN: mink oil ; whale wax FR: graisse de baleine [f] ; graisse de phoque [f]
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa kl) EN: Short-finned Pilot Whale FR:
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa th) EN: Melon-headed Whale FR:
ปลาฉลามวาฬ[n. exp.] (plā chalām ) EN: whale shark ; Rhincodon typus FR:
ปลาวาฬ[n.] (plāwān) EN: whale FR: baleine [f]
ปลาวาฬสีน้ำเงิน[n. exp.] (plāwān sī n) EN: Blue Whale FR: baleine bleue [f]
วาฬ[n.] (wān) EN: whale FR: baleine [f]
วาฬบรูดา[n. exp.] (wān Brudā) EN: Bryde's Whale FR:
วาฬฟันเขี้ยว[n. exp.] (wān fan khī) EN: Ginkgo-toothed Beaked Whale FR:
วาฬฟิน[n. exp.] (wān fin) EN: Fin Whale FR:
วาฬหัวทุย[n. exp.] (wān hūa) EN: Sperm Whale FR:
วาฬหัวทุยแคระ[n. exp.] (wān hūa thu) EN: Dwarf Sperm Whale FR:
วาฬหัวทุยเล็ก[n. exp.] (wān hūa thu) EN: Pygmy Sperm Whale FR:
วาฬคูเวียร์[X] (wān Khūwīe) EN: Cuvier's Beaked Whale FR:
วาฬเพชฌฆาต[n. exp.] (wān phetcha) EN: Killer Whale FR:
วาฬเพชฌฆาตเล็ก[n. exp.] (wān phetcha) EN: Pygmy Killer Whale FR:
วาฬเพชฌฆาตแปลง[n. exp.] (wān phetcha) EN: False Killer Whale FR:
วาฬสีน้ำเงิน[n. exp.] (wān sī nāmn) EN: blue whale FR: baleine bleue [f]
วาฬซิทตัง[n. exp.] (wān sittang) EN: Bryde's Whale FR:

*whale* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnabelwale {pl} [zool.]beaked whales
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Blauwal {m}blue whale
Cuvier-Schnabelwal {m} [zool.]Cuvier's beaked whale; Cuvier's whale; goose-beaked whale; goose-beak whale (Ziphius cavirostris)
Fluken {n} (eines Wals; vor dem Tauchen) [zool.]fluking (of a whale; before diving)
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
Grindwale {pl} [zool.]pilot whales
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori)
Indopazifischer Schnabelwal {m} [zool.]Longman's beaked whale; Pacific beaked whale; Indo-Pacific beaked whale (Mesoplodon pacificus)
Japanischer Schnabelwal {m} [zool.]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens)
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Zwergblauwal {m} (südliche Blauwal-Unterart) [zool.]pygmy blue whale (southern blue whale subspecies) (Balaenoptera musculus brevicauda)
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus)
Furchenwale {pl} [zool.]rorquals; rorqual whales
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
Südlicher Entenwal {m} [zool.]southern bottlenose whale; Antarctic bottlenosed whale; flat whale (Hyperoodon planifrons)
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)
Zwergwal {m} (südliche Unterart) [zool.]minke whale (southern subspecies) (Balaenoptera bonaerensis; Balaenoptera acutorostrata bonaerensis)
Pottwale {pl} [zool.]sperm whales
Pottwal {m}; Pottfisch; Caschelott [zool.]sperm whale; great sperm whale; spermaceti whale; trumpet whale; cachalot (Physeter macrocephalus)
Springen {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]leaping (of a whale or dolphin)
Springen {n} (eines Wals) [zool.]breaching (of a whale)
Zahnwale {pl} [zool.]toothed whales; odontocetes
Blainvilles-Schnabelwal {m} [zool.]Blainville's beaked whale; Atlantic beaked whale; dense beaked whale; tropical beaked whale (Mesoplodon densirostris)
Brydewal {m}; Tropischer Wal [zool.]Bryde's whale; tropical whale (Balaenoptera edeni)
True-Schnabelwal {m} [zool.]True's beaked whale (Mesoplodon mirus)
Walkalb {n} [zool.]whale calf
Walkuh {f} [zool.]whale cow
Walläuse {pl}cyamid crustaceans; whale lice
Walknochen {m}whale bone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *whale*
Back to top