ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whaleboat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whaleboat*, -whaleboat-

whaleboat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whaleboat (n.) เรือที่มีรูปร่างยาวและแคบเคลื่อนที่ได้เร็ว Syn. whaler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whaleboat
Back to top