ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cetacean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cetacean*, -cetacean-

cetacean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cetacean (adj.) ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น ปลาวาฬ) Syn. blower, cetacean mammal
cetacean mammal (adj.) ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น ปลาวาฬ) Syn. blower
English-Thai: HOPE Dictionary
cetaceanadj. เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเลี้นงลูกด้วยนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If saving cetacean species from extinction relies upon the International Whaling Commission, then there is no hope.วาฬกว่า 23,000 ตัวแถวนี้ที่กำลังถูกฆ่า IWC มีอำนาจจัดการ กับหนึ่งใน
Every cetacean known to man is endangered just by going anywhere near Japan.- พวก OPS - ผมไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ผม
There is one organization whose sole purpose is to protect all cetaceans in the wild.ผมบอกกับริค ว่าจะช่วยเขา เราจะแก้ไขสิ่งนี้ และเราจะเปลี่ยนมัน
But for some reason, small cetaceans, dolphins and porpoises, aren't protected.มีกลุ่มองค์กรหลาย ต่อหลายกลุ่มในญี่ปุ่น กองทุนเพื่อสัตว์โลก กลุ่มกรีนพีซ
The reason why small cetaceans are not popular with the IWC is because the whaling nations that set this thing up clearly has the best interest in leaving those out, particularly if they happen to be eating them.ขนาดไม่ใช่ประเด็น IWC จะต้องกลายเป็นอดีต เหมือนกับฝูงเรือของคนโง่ๆ มัน...
Well, I'm not sure why you'd want to wear frolicking cetaceans around your neck.เอ่อ ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมคุณอยากใส่ สัตว์ทะเลเลี้นงลูกด้วยนมกระโดดรอบคอคุณ

cetacean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cetacean
Back to top