ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*voraciously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น voraciously, -voraciously-

*voraciously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voraciously (adv.) อย่างต้องการมาก See also: อย่างตะกละ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกรุมตะกราม (adv.) voraciously See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม

*voraciously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *voraciously*
Back to top