ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncouthly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncouthly*, -uncouthly-

uncouthly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncouthly (adv.) อย่างไร้มารยาท Syn. rudely

uncouthly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grob {adv}uncouthly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncouthly
Back to top