ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-voraciously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น voraciously, *voraciously*,

-voraciously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -voraciously-
Back to top