ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greedily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greedily*, -greedily-

greedily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greedily (adv.) อย่างตะกละตะกลาม Syn. selfishly
English-Thai: Nontri Dictionary
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. ตระกลาม
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously Syn. ตะกละ, ตะกละตะกราม
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, มูมมาม
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, มูมมาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตะกละ (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตะกละ (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตะกละตะกราม (adv.) greedily See also: voraciously Syn. ตะกละ, จะกละจะกลาม
ตะกละตะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously Syn. ตะกละ, ตะกละตะกราม, จะกละจะกลาม
มักมาก (adv.) greedily See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously Syn. โลภ, โลภมาก Ops. มักน้อย
ละโมบ (adv.) greedily See also: insatiably, avariciously, covetously Syn. มักได้, โลภ, มักมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
The Dwarves delved too greedily and too deep.เหล่าคนแคระขุดลงไปด้วยความละโมบ จนมันลึกมาก
Members of an interned world, too long have we suffered bureaucracy, a corpulent infant with which the masses have greedily procreated.สมาชิกแห่งโลกอินเตอร์เน็ต เราทนทรมานกับหน่วยราชการ นานเกินไปแล้ว
Did you really think that I would aid and abet a terrorist or... or greedily keep a young girl's inheritance, really?นายรุ้จักฉันดีกว่าใครๆ นี่นายคิดว่าฉันเป็น พวกช่วยเหลือการก่อการกร้ายจริงๆหรือ หรือเป็นจอมตะกละ ที่แอบกินเงินมรดกของเด็กผู้หญิงหรือ

greedily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer
貪り食う[むさぼりくう, musaborikuu] (v5u) to devour greedily
貪り食らう[むさぼりくらう, musaborikurau] (v5u) to devour greedily
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something
貪る[むさぼる, musaboru] (v5r,vt) (uk) to covet; to indulge in; to deeply desire; to lust insatiably for; to devour greedily; (P)

greedily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กินอย่างตะกละตะกราม[v. exp.] (kin yāng ta) EN: eat quickly and greedily ; cram FR: manger très vite et salement
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:
สวาปาม[v.] (sawāpām) EN: devour ; wolf down ; eat greedily FR: dévorer
ตะกลาม[adv.] (taklām) EN: greedily FR:
ตะกละตะกราม[adv.] (taklatakhrā) EN: greedily FR:
ตะกละตะกลาม[adv.] (taklataklām) EN: greedily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greedily
Back to top