ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*violate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น violate, -violate-

*violate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inviolate (adj.) ซึ่งไม่ถูกทำลาย See also: ซึ่งไม่เสียหาย Syn. intact, unbroken, untouched Ops. broken
violate (vt.) ฝ่าฝืน See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ) Syn. outrage, infringe, break Ops. obey, legitimate
English-Thai: HOPE Dictionary
inviolate(อินไว'อะลิท,-ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด,ไม่เสียหาย,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม., See also: inviolacy,inviolateness n.
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
English-Thai: Nontri Dictionary
inviolate(adj) ไม่ถูกล่วงล้ำ,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำความผิด (v.) violate See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend Syn. กระทำผิด
กระทำผิด (v.) violate See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend
ก้าวล่วง (v.) violate See also: infringe, transgress Syn. ละเมิด, ฝ่าฝืน
ผิดกติกา (v.) violate the rule See also: infringe the rule/regulation, break the rule
ฝ่าฝืนกฎหมาย (v.) violate a law See also: break a law, infringe
ฝืนกฎหมาย (v.) violate a law See also: break a law, infringe Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย
ล่วงละเมิด (v.) violate See also: infringe, encroach
ล่วงละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Ops. เคารพสิทธิ์
ละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์ Ops. เคารพสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, you violated your luck when you went too far out.เมื่อคุณไปไกลเกินไปออก
I wouldn't violate something so sacred for a murder.แม้แต่จะรายงาน การฆาตกรรมงั้นเหรอ
I violated the "Race and Resettlement Act."แต่คงไม่มีใครรู้ว่าผมทำอะไร
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา
I'll violate you back fast.เอาให้เดินกลับเข้าคุกอีก
Hey, does this violate the patient-doctor relationship? Naw.คนไข้เกเร กับหมอผูกพันธ์กันได้ไหมครับ
The humans who violated the forest threw her in my path as they ran from me.คนที่ละเมิดป่าโยนของเธอในเส้นทางของฉันที่พวกเขาวิ่งออกไปจากฉัน
Watching that bitch violate my car doesn't count as a date.ให้ยัยนั่นมาทำรถฉันเละ ไม่นับว่าไปออกเดท
I'm at the stakeout, but I haven't violated the chief's orders.ฉันกำลังซุ่มเฝ้า... แต่ฉันไม่ได้ฝืนคำสั่งของหัวหน้า
Brokers don't stay away from copper because it violates their religious beliefs or your environmental policies.โบรเกอร์ไม่วิ่งหนีทองแดง เพราะมันฝืนความเชื่อทางศาสนา หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมหรอก
We will violate it because saving seed is a duty to the earth and to future generations.เราจะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นหน้าที่ต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป
No, sis. Violate what?ผมก็ไม่รู้ว่าหล่อนเป็นใครกัน

*violate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶

*violate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained
法を越える[のりをこえる, noriwokoeru] (exp,v1) to violate the laws of nature; to overstep the bounds of moderation
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P)
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P)
禁を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp,v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate

*violate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotm) EN: break the law ; violate the law FR: enfreindre la loi
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: violate ; rape FR:
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; observe ; not violate FR: respecter ; observer ; ne pas violer
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: rape ; violate ; ravish FR: violer
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
กระทำผิด[v. exp.] (kratham phi) EN: do wrong ; violate FR: commettre un méfait ; faire une connerie (fam.)
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach FR: enfreindre ; violer ; transgresser
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
ละเมิดลิขสิทธิ์[v. exp.] (lamoēt likk) EN: violate copyright FR: enfreindre le droit d'auteur
ละเมิดรัฐธรรมนูญ[v. exp.] (lamoēt Ratt) EN: violate the Constitution FR: violer la Constitution
ล่วงละเมิด[v.] (lūanglamoēt) EN: violate ; infringe ; encroach FR: violer
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิดจรรยา[v. exp.] (phit janyā) EN: violate a code of ethics ; misbehave FR:
ผิดกติกา[v. exp.] (phit katikā) EN: violate the rule ; infringe the rule/regulation ; break the rule FR:
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:
ผิดสัญญา[v. exp.] (phit sanyā) EN: break a contract ; break an agreement ; break a promise ; commit a breach of contract ; violate a contract FR: résilier un contrat ; rompre un contrat ; être en défaut ; manquer à sa promesse
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย[n. exp.] (phū fāfeūn) EN: violator FR: violateur [m]
ผู้ล่วงละเมิด[n. prop.] (phū lūangla) EN: tort-feasor FR: violateur [m]
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse FR: violer ; abuser
ทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (tham phit k) EN: break the law ; violate the law ; disobey the law FR: enfreindre la loi

*violate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unverletzlichkeiten {pl}inviolateness
unberührt {adv}inviolately

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *violate*
Back to top