ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*usable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น usable, -usable-

*usable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
causable (adj.) ที่สามารถเป็นเหตุผลได้
excusable (adj.) ซึ่งยอมให้อภัย See also: ซึ่งยอมยกโทษให้
excusable (adj.) ซึ่งยกโทษให้ได้ See also: ซึ่งอภัยให้ได้, ซึ่งสมควรจะให้อภัย Syn. pardonable, forgivable
excusable (adj.) เป็นการแก้ต่าง See also: เป็นการแก้ตัว, เป็นการแก้แค้น, เป็นการทำโทษ Syn. venial
inexcusable (adj.) ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้ See also: ซึ่งอภัยให้ไม่ได้ Syn. unforgivable, unpardonable
refusable (adj.) ที่ปฎิเสธได้ See also: ที่ไม่เห็นด้วย
reusable (adj.) ซึ่งนำมาใช้ใหม่
unusable (adj.) ที่ปฏิบัติไม่ได้ See also: ที่เป็นไปไม่ได้ Syn. impracticable
unusable (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้ Syn. worthless Ops. useful
usable (adj.) พร้อมใช้งาน See also: ใช้การได้ Syn. utilizable, ready Ops. unusable
usable (adj.) มีประโยชน์ See also: ใช้เป็นประโยชน์ได้ Syn. practicable, workable Ops. useless
English-Thai: HOPE Dictionary
causable(คอส'ซะเบิล) adj. ซึ่งก่อให้เกิดขึ้นได้
excusable(เอคซฺคิว'ซะเบิล) adj. ซึ่งพอให้อภัยได้, แก้ตัวได้
refusable(รีฟิว'ซะเบิล) adj. ปฏิเสธได้,ไม่ยอมได้,บอกปัดได้,
usable(ยู'ซะเบิล) adj. มีไว้ใช้,สะดวกแก่การใช้., See also: usability,usableness n. usably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
inexcusable(adj) อภัยไม่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใช้งาน (v.) be usable See also: be accessible, be practicable, be employable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't have to play the game where we're going back and forth... coming up with innovative ways to make it colder and unusable in the process.เราไม่ได้จะเล่นเกม ทำเป็นว่าเรากลับมา... พร้อมกับวิธีเจ๋งๆ ที่จะทำให้มันเย็นลง แต่ใช้งานอะไรไม่ได้
What happened on that convoy was inexcusable. But your actions...เรื่องนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย คุณต้องเข้าใจผม และพวกกลายพันธ์นั่นก็เป็นพวกอันตราย
Yes, get Pirellis! Usable in all ways.ใช่ พิเรลลี่ มีประโยชน์สารพัด
I'm not finding any usable prints.เอากระจกมาทำอะไรน่ะ วูล์ฟ?
This seems usable, right?มันก็ยังใช้ได้อยู่ ว่ามะ
Phillip, without something usable, something to support the human and fiscal cost...ฟิลิป ปราศจาก บางอย่างที่ใช้งานได้ บางอย่างที่จะไปสนับสนุน เช่นบุคลากร งบประมาณ...
Well,the car's been underwater, so we're not going to find any usable prints, fibers or hairs.รถตกไปจมอยู่ในน้ำ ดังนั้นเราไม่ สามารถใช้หลักฐานจากรอยนิ้วมือ เส้นใย หรือเส้นผมได้
And I don't think that there's a single usable piece of DNA here.ฉันไม่คิดว่ามันมีเพียงอย่างเดียวใน D.N.A. นี้
Shut up if you do not usable proposals can provide ... keep you busy with your own business.หุบปากซะถ้านายไม่สามารถเสนอชื่อที่มีประโยชน์ ทำตัวให้ยุ่งกับเรื่องของตัวเองซะ
You still have a few usable years left.เจ้ายังดูอ่อนวัย อยู่ได้อีกหลายปี
If any of the footage is usable from last night, that means we need Alice to play the wife again.ถ้าใดๆ ของวิดีโอนั้น สามารถใช้งานได้จากเมื่อคืน ซึ่งหมายความว่า เราต้องการ อลิซ เล่นบทภรรยา อีกครั้ง
No usable footprints through the blood?ไม่มีรอยเท้าบนคราบเลือดเลยเหรอ?

*usable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使得[shǐ de, ㄕˇ ㄉㄜ˙, 使得] usable; workable; feasible; doable; to make; to cause
使用价值[shǐ yòng jià zhí, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 使用价值 / 使用價值] usable value
武器可用物质[wǔ qì kě yòng wù zhì, ˇ ㄑㄧˋ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ˋ ㄓˋ, 武器可用物质 / 武器可用物質] weapons-usable material

*usable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイバッグ[, maibaggu] (n) reusable shopping bag (wasei
使い物;遣い物[つかいもの, tsukaimono] (n) present; gift; bribe; usable article
使用できる;使用出来る[しようできる, shiyoudekiru] (exp,v1) fit for use; available; operational; practicable; usable
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] (n) {comp} usable distance (of a fiber)
再使用型[さいしようがた, saishiyougata] (adj-f) reusable
怪しからん[けしからん, keshikaran] (exp) outrageous; rude; inexcusable
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P)
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.)
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
聞き捨てならない[ききずてならない;ききすてならない, kikizutenaranai ; kikisutenaranai] (exp) inexcusable; unpardonable
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable
許し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable
通箱;通い箱;通函[かよいばこ, kayoibako] (n) reusable shipping carton
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber)
再利用[さいりよう, sairiyou] reusable
利用可能[りようかのう, riyoukanou] available (an), usable (e.g. bandwidth)
未使用有効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period

*usable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: usable ; valid ; serviceable ; working FR: utilisable ; valide ; valable ; fonctionnel
ใช้การได้[adj.] (chai kān da) EN: usable FR: utilisable
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable
ใช้ประโยชน์ไม่ได้[adj.] (chai prayōt) EN: unusable FR:
หมดสภาพ[adj.] (mot saphāp) EN: unusable ; inoperable ; unserviceable ; defunct  FR:
นำกลับมาใช้ได้อีก[adj.] (nam klap mā) EN: reusable ; recyclable FR: réutilisable
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้[adj.] (sāmāt nam k) EN: recyclable ; reusable ; renewable FR:

*usable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwendbar {adj} | wiederverwendbarusable | re-usable
Speichervolumen {n} | nutzbares Speichervolumenstorage volume | usable storage volume
unabweislich {adj}unrefusable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *usable*
Back to top