ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utilizable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utilizable*, -utilizable-

utilizable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utilizable (adj.) ซึ่งใช้ให้เป็นประโยชน์

utilizable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwertbar {adj}exploitable; workable; utilizable; utilisable [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utilizable
Back to top