ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-usable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น usable, *usable*,

-usable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, get Pirellis! Usable in all ways.ใช่ พิเรลลี่ มีประโยชน์สารพัด
I'm not finding any usable prints.เอากระจกมาทำอะไรน่ะ วูล์ฟ?
Well,the car's been underwater, so we're not going to find any usable prints, fibers or hairs.รถตกไปจมอยู่ในน้ำ ดังนั้นเราไม่ สามารถใช้หลักฐานจากรอยนิ้วมือ เส้นใย หรือเส้นผมได้
And I don't think that there's a single usable piece of DNA here.ฉันไม่คิดว่ามันมีเพียงอย่างเดียวใน D.N.A. นี้
Shut up if you do not usable proposals can provide ... keep you busy with your own business.หุบปากซะถ้านายไม่สามารถเสนอชื่อที่มีประโยชน์ ทำตัวให้ยุ่งกับเรื่องของตัวเองซะ
You still have a few usable years left.เจ้ายังดูอ่อนวัย อยู่ได้อีกหลายปี
If any of the footage is usable from last night, that means we need Alice to play the wife again.ถ้าใดๆ ของวิดีโอนั้น สามารถใช้งานได้จากเมื่อคืน ซึ่งหมายความว่า เราต้องการ อลิซ เล่นบทภรรยา อีกครั้ง
No usable footprints through the blood?ไม่มีรอยเท้าบนคราบเลือดเลยเหรอ?
But get us some usable intel.แต่ขอให้เอาข้อมูลที่ใช้ได้มาให้เรา
No usable prints. No DNA.ไม่มีรอยนิ้วมือ ไม่มีดีเอ็นเอ
CSU didn't find any usable prints except for the 3 victims.หน่วยพิสูจน์หลักฐานไม่เจอรอยนิ้วมือที่ใช้ได้เลย นอกจากจากเหยื่อทั้ง 3 คน
Any usable prints on the gun?ไม่มีรอยนิ้วมือที่ใช้ได้บนปืนเหรอ?

-usable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使用价值[shǐ yòng jià zhí, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 使用价值 / 使用價值] usable value

-usable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い物;遣い物[つかいもの, tsukaimono] (n) present; gift; bribe; usable article
使用できる;使用出来る[しようできる, shiyoudekiru] (exp,v1) fit for use; available; operational; practicable; usable
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] (n) {comp} usable distance (of a fiber)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber)
利用可能[りようかのう, riyoukanou] available (an), usable (e.g. bandwidth)

-usable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: usable ; valid ; serviceable ; working FR: utilisable ; valide ; valable ; fonctionnel
ใช้การได้[adj.] (chai kān da) EN: usable FR: utilisable
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable

-usable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speichervolumen {n} | nutzbares Speichervolumenstorage volume | usable storage volume

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -usable-
Back to top