ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unnatural*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unnatural, -unnatural-

*unnatural* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unnatural (adj.) ที่ผิดปกติ See also: ที่ไม่เป็นไปตามปกติ Ops. natural
English-Thai: HOPE Dictionary
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,ขัดกับกฎธรรมชาติ,ไม่แท้จริง,เทียม,เสแสร้ง,อมนุษย์,ผิดมนุษย์,แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous,contrived
English-Thai: Nontri Dictionary
unnatural(adj) อุตริ,ลักเพศ,ผิดธรรมชาติ,แปลกประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดธรรมชาติ (adj.) unnatural See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat Syn. ผิดธรรมดา
ผิดธรรมชาติ (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually Syn. ผิดธรรมดา
ผิดธรรมดา (adj.) unnatural See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat
ผิดธรรมดา (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually
วอก (adj.) unnaturally white
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง
The Ring brought to Gollum unnatural long life.แหวนทำให้กอลลัมอายุยืนผิดธรรมชาต
Look at his arms. That is an unnatural position.ดูที่แขนของเขาสิ แขนอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ
Christ, you think we've committed some kind of unnatural act, but we haven't.ให้ตายนายคิดว่า ว่าเราฆ่าคนผิดงั้นใช่มั้ย แต่เราเปล่าเลย
It's creepy. Unnatural. Somewhat evil.มันน่ากลัว แปลกๆ แบบปิศาจ
Because seeing Ken wanting to do something for Tsuru's sake... is pretty unnatural, you know?ก็เพราะการที่เห็นเคนทำบางอย่างเพื่อซึรุ...
If you check out from any unnatural or unexplained cause within the city limits will end up here.ถ้าคุณจากไปจากเหตุเหนือธรรมชาติหรือ เหตุที่อธิบายไม่ได้ ภายในเขตเมือง ก็จะจบลงที่นี่
Yeah, you know, it's as natural to feel guilt as it is unnatural to feel it was your fault.ใช่, ฉันรู้, มันเป็นธรรมชาติของตราปาบ. มันจะผิดธรรมชาติ ถ้ารู้สึกว่าเป็นความผิดของคุณ.
Of the unnatural order.ในเรื่องของเรื่องเหนือธรรมชาติ
And the fact that men ha an unnatural bond with their cars.แต่ความจริงที่ว่า ผู้ชายมีความผูกพันกับรถของพวกเขา อย่างน่าประหลาด
But it's an unnatural setting for us.แต่มันไม่เป็นธรรมชาติสำหรับเรา
It's completely unnatural for Aoyama Kouichi to have been killed in that place at that time.การที่ อาโอยาม่า โคอิจิ ถูกฆ่าที่นั่นในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก

*unnatural* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
不自然[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 不自然] unnatural; artificial
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals
非自然[fēi zì rán, ㄈㄟ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 非自然] unnatural; occult

*unnatural* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother
人工的[じんこうてき, jinkouteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P)
人為的[じんいてき, jin'iteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P)
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression)
変死者[へんししゃ, henshisha] (n) person who has met an unnatural death; person accidentally killed
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons
態とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced
非命[ひめい, himei] (n) unnatural or untimely death
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death)

*unnatural* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death FR: mourir de mort violente
กระแดะกระแด๋[adj.] (kradaekrada) EN: affected ; unnatural ; artificial ; insincere FR:
เลิกลั่ก[adj.] (loēk lak) EN: bewildered ; unnatural FR:
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adv.] (phit thamma) EN: unnaturally FR: contre nature
แปร่ง[adj.] (praeng) EN: unnatural ; discordant ; jarring FR: discordant
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally FR:
วิปริต[adj.] (wipparit = ) EN: abnormal ; unnatural ; unusual ; irregular ; strange FR: anormal
วอก[adj.] (wøk) EN: unnaturally white ; overly white FR:

*unnatural* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unnatürlich {adj} | unnatürlicher | am unnatürlichstenunnatural | more unnatural | most unnatural
Rabeneltern {pl}unnatural parents
Rabenmutter {f}unnatural mother
Rabenvater {m}unnatural father

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unnatural*
Back to top