ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unnatural-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unnatural, *unnatural*,

-unnatural- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง
The Ring brought to Gollum unnatural long life.แหวนทำให้กอลลัมอายุยืนผิดธรรมชาต
Look at his arms. That is an unnatural position.ดูที่แขนของเขาสิ แขนอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ
Christ, you think we've committed some kind of unnatural act, but we haven't.ให้ตายนายคิดว่า ว่าเราฆ่าคนผิดงั้นใช่มั้ย แต่เราเปล่าเลย
If you check out from any unnatural or unexplained cause within the city limits will end up here.ถ้าคุณจากไปจากเหตุเหนือธรรมชาติหรือ เหตุที่อธิบายไม่ได้ ภายในเขตเมือง ก็จะจบลงที่นี่
Yeah, you know, it's as natural to feel guilt as it is unnatural to feel it was your fault.ใช่, ฉันรู้, มันเป็นธรรมชาติของตราปาบ. มันจะผิดธรรมชาติ ถ้ารู้สึกว่าเป็นความผิดของคุณ.
Of the unnatural order.ในเรื่องของเรื่องเหนือธรรมชาติ
And the fact that men ha an unnatural bond with their cars.แต่ความจริงที่ว่า ผู้ชายมีความผูกพันกับรถของพวกเขา อย่างน่าประหลาด
But it's an unnatural setting for us.แต่มันไม่เป็นธรรมชาติสำหรับเรา
It's completely unnatural for Aoyama Kouichi to have been killed in that place at that time.การที่ อาโอยาม่า โคอิจิ ถูกฆ่าที่นั่นในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก
We both have someone we love just snatched from us in unnatural way.เราทั้งคู่ต่างถูกใครไม่รู้ พรากคนที่เรารักไป อย่างไม่ปราณีปราศัย 141 00: 07: 52,410
I dare not even say by what unnatural means you have brought her here.ฉันไม่กล้าจะพูดเลยว่า\ เธอเป็นคนพาหลานฉันมาที่นี่ด้วยเจตนาปะหลาดๆ อะไร

-unnatural- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals

-unnatural- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice
変死者[へんししゃ, henshisha] (n) person who has met an unnatural death; person accidentally killed
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons
非命[ひめい, himei] (n) unnatural or untimely death
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death)

-unnatural- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death FR: mourir de mort violente
กระแดะกระแด๋[adj.] (kradaekrada) EN: affected ; unnatural ; artificial ; insincere FR:
เลิกลั่ก[adj.] (loēk lak) EN: bewildered ; unnatural FR:
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
แปร่ง[adj.] (praeng) EN: unnatural ; discordant ; jarring FR: discordant
วิปริต[adj.] (wipparit = ) EN: abnormal ; unnatural ; unusual ; irregular ; strange FR: anormal

-unnatural- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unnatürlich {adj} | unnatürlicher | am unnatürlichstenunnatural | more unnatural | most unnatural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unnatural-
Back to top