ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*transmit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น transmit, -transmit-

*transmit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sound transmitter (n.) เครื่องขยายเสียง See also: ไมโครโฟน, ไมค์ Syn. loundspeaker, amplifier
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ออกอากาศ
transmit (vt.) เป็นสื่อ
transmittable (adj.) ที่สามารถติดต่อได้ (เช่น โรคติดต่อ) Syn. infectious
transmittance (n.) การส่งสัญญาณ See also: การกระจายเสียง
transmitter (n.) เครื่องส่ง See also: ตัวถ่ายทอดสัญญาณ
transmitter (n.) เครื่องส่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
transmit(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน,ส่งต่อ,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย,กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ,ส่งคลื่น,ส่งโทรเลข,โอนสิทธิ,โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send,convey
transmittal(แทรนซฺมิท'เทิล) n. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,การถ่ายทอด, Syn. transmission
transmittance(แทรนซฺมิท'เทินซฺ) การส่งผ่าน,การส่งต่อ,การถ่ายทอด,การส่งสัญญาณ
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
neurotransmitterสารส่งผ่านประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transmitส่งผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transmittanceความส่งผ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transmitterเครื่องส่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cotransmittersสารส่งต่อร่วมกัน [การแพทย์]
Neurotransmitterสารส่งผ่านประสาท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
transmitterเครื่องส่ง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating
งานติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating Syn. การติดต่อสื่อสาร
ด้านส่ง (n.) transmitter See also: sender Syn. ผู้ส่ง
ตัวส่ง (n.) transmitter Ops. ตัวรับ
ตัวส่ง (n.) transmitter Ops. ตัวรับ
ผู้ส่ง (n.) transmitter See also: sender
มอบผ่าน (v.) transmit See also: transfer
ส่งผ่าน (v.) transmit See also: transfer Syn. มอบผ่าน
ส่งสัญญาณ (v.) transmit See also: relay, radio, broadcast, disseminate, send out Ops. รับสัญญาณ
เครื่องส่ง (n.) transmitter Ops. เครื่องรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The answers are being transmitted binary in 15 minutes.คำตอบที่ถูกส่ง ไบนารีใน 15 นาที
Now there is one final message for you to transmit to Earth.ตอนนี้มีหนึ่งข้อความสุดท้าย สำหรับคุณที่จะส่งไปยังโลก
Hi-weather IV transmitted this stuff an hour ago.ดาวเทียม Hi-Weather IV ถ่ายภาพนี้ได้เมื่อชั่วโมงก่อน
It has a radio transmitter. When you close the clasp, it sends a signal.เป็นเครื่องส่งวิทยุในตัว ใช้เป็นสัญญาณเรียก
This is Eleanor Arroway transmitting on 14.2 megahertz.นี่คือเอเลเนอร์ เอโรเว ส่งข้อมูลใน 14.2 เมกะเฮิรตซ์
The signal's been transmitting for 26 years.มันแทบจะไม่เมื่อวานนี้ สัญญาณที่ถูกส่งสำหรับ 26 ปี
In 1936 a very faint television signal transmitted the opening ceremonies of the Olympic Games as a show of German superior technology.ในปี 1936 สัญญาณ โทรทัศน์ลมมาก ส่งพิธีเปิด ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเป็นแสดง
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้
It's a transmitter designed by NASA. We were testing it for them.มันเป็นเครื่องส่งสัญญาณได้รับการออกแบบโดยองค์การนาซ่า เราได้รับการทดสอบนั้นสำหรับพวกเขา
We can't transmit because something else is already transmitting.ที่เราส่งสัญญาณไม่ได้ก็เพราะว่า มีบางอย่างกำลังส่งสัญญาณอยู่
Uh, you see, these days... we can put a transmitter just about anywhere on the human body.อ้อ คุณเห็น ในปัจจุบัน... เราสามารถใส่เครื่องส่งสัญญาณ จากส่วนไหนก็ได้ในร่างกายมนุษย์

*transmit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传入神经 / 傳入神經] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, 播送] broadcast; transmit; beam
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传出神经 / 傳出神經] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve
输电[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 输电 / 輸電] electricity transmission; transmit electricity
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, 传递者 / 傳遞者] messenger; transmitter (of information)
秘传[mì chuán, ㄇㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 秘传 / 祕傳] secretly transmitted; esoteric lore
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 股癣 / 股癬] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch
人传人[rén chuán rén, ㄖㄣˊ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ, 人传人 / 人傳人] transmitted person-to-person
播音[bō yīn, ㄅㄛ , 播音] transmit; broadcast
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 电台 / 電臺] transmitter-receiver; broadcasting station
性病[xìng bìng, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 性病] venereal disease; sexually transmitted disease; VD
花柳病[huā liǔ bìng, ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, 花柳病] venereal disease; sexually transmitted illness
在传输过程中[zài chuán shū guò chéng zhōng, ㄗㄞˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ, 在传输过程中 / 在傳輸過程中] while transmitting; during transmission
播放[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, 播放] broadcast; transmit
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, 遗传 / 遺傳] heredity; inheritance; to transmit
光发送器[guāng fā sòng qì, ㄍㄨㄤ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 光发送器 / 光發送器] optical transmitter
口传[kǒu chuán, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄢˊ, 口传 / 口傳] orally transmitted
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ, 转告 / 轉告] pass on; communicate; transmit
性传播[xìng chuán bō, ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, 性传播 / 性傳播] sexually transmitted
[yún, ㄩㄣˊ, 伝] summon; propagate, transmit
发射机[fā shè jī, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ, 发射机 / 發射機] transmitter
发送器[fā sòng qì, ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 发送器 / 發送器] transmitter
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 报话机 / 報話機] walkie-talkie; portable radio transmitter

*transmit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc.
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P)
伝わる[つたわる, tsutawaru] (v5r,vi) to be handed down; to be introduced; to be transmitted; to be circulated; to go along; to walk along; (P)
動物由来感染症[どうぶつゆらいかんせんしょう, doubutsuyuraikansenshou] (n) anthropozoonosis (diseases transmitted to humans by animals)
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
発信側[はっしんがわ, hasshingawa] (n) sender; transmitter
経口感染[けいこうかんせん, keikoukansen] (n) oral infection; orally transmitted infection
言い継ぐ;言継ぐ[いいつぐ, iitsugu] (v5g,vt) to transmit by word of mouth
語り継ぐ;語りつぐ[かたりつぐ, kataritsugu] (v5g,vt) to transmit; to hand down
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
透過率[とうかりつ, toukaritsu] (n) transmittance; permeability
Japanese-English: COMDICT Dictionary
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
転送処理[てんそうしょり, tensoushori] transmittal
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window
送信器[そうしんき, soushinki] transmitter
配信[はっしん, hasshin] to send, to transmit, to provide

*transmit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease (V.D.) ; sexually transmitted disease (STD) FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
เครื่องส่ง[n. exp.] (khreūang so) EN: transmitter FR:
เครื่องส่งวิทยุ[n. exp.] (khreūang so) EN: radio transmitter FR: émetteur radio [m]
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
งานติดต่อสื่อสาร[n. exp.] (ngān tittø ) EN: transmitting FR:
ผู้ส่งข้อมูล[n. exp.] (phūsong khø) EN: sender ; transmitter FR:
สารสื่อประสาท[n. exp.] (sān seū pra) EN: neurotransmitters FR: neurotransmetteur [m]
สื่อ[v.] (seū) EN: communicate ; transmit ; convey ; conduct FR: communiquer
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งผ่าน[v. exp.] (song phān) EN: transmit ; transfer FR: transmettre ; passer
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: broadcast ; transmit ; relay FR: retransmettre ; relayer ; diffuser
ตัวส่ง[n. exp.] (tūa song) EN: transmitter FR:

*transmit* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter
Störsender {m}interfering transmitter
Neurotransmitter {m}; nervale Überträgerstoffe [biochem.]neurotransmitter
Sender {m} (drahtlos)radio transmitter
Sendemast {m}transmitter mast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *transmit*
Back to top