ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-transmit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น transmit, *transmit*,

-transmit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now there is one final message for you to transmit to Earth.ตอนนี้มีหนึ่งข้อความสุดท้าย สำหรับคุณที่จะส่งไปยังโลก
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้
We can't transmit because something else is already transmitting.ที่เราส่งสัญญาณไม่ได้ก็เพราะว่า มีบางอย่างกำลังส่งสัญญาณอยู่
It's a pier or a dock. He wouldn't be able to transmit the webcam image from the middle of the ocean.มันต้องเป็นสะพานหรือท่าเรือ เขาส่งสัญญานภาพจากกลางทะเลไม่ได้หรอก
Security channel's jammed. Hunt must be holding down the transmit button.ฮันท์ ลอดไปทาง ห้องใต้ดิน 9
Watch what happens when I transmit the same frequency... from one of the robotic doves to this rat.ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อชั้นลองส่งคลื่นความถี่เดียวกับ... ...หุ่นยนต์นกพิราบไปยังหนู
If they transmit that signal to Connexus via satellites...ถ้าพวกมันส่งสัญญาณไปคอนเน็กซัสผ่านดาวเทียม...
Can you hotwire this computer to transmit a tone through the radio?ต่อคอมพ์ตัวนี้ ผ่านเครื่องส่งวิทยุ พอจะทำได้มั๊ย?
Morse code! You can use this to transmit it through that!ส่งสัญญาณ เป็นรหัสมอร์ส แทนไงล่ะ
To develop a method Where they could transmit directly From one person to another.เพื่อจะพัฒนาวิธีการที่พวกเขาสามารถ ส่งผ่านข้อมุลโดยตรงจากคนหนึ่งไปสู่อีกคน
I'll transmit the coordinates for the rendezvous point.แล้วข้าจะส่งพิกัดจุดรวมพลไปให้
You just have to help them transmit your real feelings to the audience.นายแค่ช่วยทำให้พวกเขา ส่งผ่านความรู้สึกที่แท้จริงไปถึงคนฟังให้ได้ก็พอ

-transmit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输电[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 输电 / 輸電] electricity transmission; transmit electricity

-transmit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い継ぐ;言継ぐ[いいつぐ, iitsugu] (v5g,vt) to transmit by word of mouth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window

-transmit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
สื่อ[v.] (seū) EN: communicate ; transmit ; convey ; conduct FR: communiquer
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งผ่าน[v. exp.] (song phān) EN: transmit ; transfer FR: transmettre ; passer
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: broadcast ; transmit ; relay FR: retransmettre ; relayer ; diffuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -transmit-
Back to top