ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*throat*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น throat, -throat-

*throat* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amount passed down throat (n.) ปริมาณที่กลืน Syn. bolus
cutthroat (n.) คนที่อันตราย
cutthroat (adj.) โหดเหี้ยม Syn. ruthless, cruel
taking down throat (n.) การกลืน See also: การขยอก, การกลืนลงไป
throat (n.) ช่องคอ See also: คอ, ลำคอ Syn. neck, windpipe, larynx, trachea
throat (vt.) เปล่งเสียงจากลำคอ
throatily (adv.) (เสียง) แหบ See also: (เสียง) ห้าว Syn. hoarsely
throaty (adj.) ซึ่งเปล่งเสียงจากลำคอ Syn. hoarse, deep, husky
yellowthroat (n.) ปลาคอเหลืองจำพวก Geothlypiss
English-Thai: HOPE Dictionary
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
throaty(โธรท'ที) adj. เกิดจากลำคอ,เปล่งจากลำคอ,เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงลำคอ,เสียงโครกคราก, See also: throatily adv. throatiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด
throat(n) คอหอย,ลำคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
throatคอคอด [มีความหมายเหมือนกับ venturi ๑] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลั้วคอ (v.) gargle one´s throat See also: rinse the mouth Syn. ล้างคอ, บ้วนปาก
ก้างขวางคอ (n.) fishbone got stuck in one´s throat
จ่อคอหอย (v.) point at someone´s throat See also: almost touch the throat
จ่อคอหอย (v.) force something down somebody´s throat
จุกคอ (v.) stick in one´s throat See also: lodge in one´s throat
บ้วนปาก (v.) gargle one´s throat See also: rinse the mouth Syn. ล้างคอ
บาดคอ (v.) cause sore throat
ฝืดคอ (v.) be stuck in the throat See also: be lodged in the throat Syn. ติดคอ Ops. คล่องคอ, ลื่นคอ
พูดไม่ออก (v.) stick to one´s throat Syn. อ้ำอึ้ง, อึ้ง, พูดไม่ถูก
ล้างคอ (v.) gargle one´s throat See also: rinse the mouth Syn. บ้วนปาก
ลูกคอ (n.) clucking sound from the throat
แค้นคอ (v.) be stuck in the throat See also: be lodged in the throat Syn. ติดคอ, ฝืดคอ Ops. คล่องคอ, ลื่นคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna all get sore throats if we keep it up.เราจะทุกคนได้รับเจ็บคอถ้าเราให้มันได้
She's got those kids, peering' down their throats, makin' 'em all say "ahh".{\cHFFFFFF}She's got those kids, peerin' down their throats, makin' 'em all say "ahh".
Cut your throats next time. Talking of throats, my wife.การพูดของคอภรรยาของฉัน ฉันเอาเธอ
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
It's got a deep throat, Frank.- คอลึกเชียวนะ เเฟรงค์
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า
He's going for the throat. He's trying to eviscerate me.-คุณจะโทรหาใครหรือเปล่า?
You have it, then? I had to slit a few throats but I got it!ข้าได้มันมาแม้จะต้องเชือดคอคนไปสองสามคน
She's just clearing her throat. She hasn't even started to sing yet.เธอเป็นเพียงแค่การล้างลำคอของเธอ เธอยังไม่ได้เริ่มต้นแม้จะร้องเพลงยัง
You put your faith in a clan of cutthroats who kill for money?ท่านไว้ใจพวกฆาตกรที่ฆ่าเพื่อเงินรึ
(Clears throat) Look, erm... sorry to be a bit forward and all that but... you don't fancy going for a Christmas drink, do you?ฟังนะ เอ่อ ขอโทษนะ เราต้องเร่งทำหน่อย คุณอยากไปหาอะไรดื่มในวันคริสต์มาสมั้ย ผมแค่ถามดู ไม่มีอะไรแอบแฝง
"Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep!"'Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep! '

*throat* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
[yān, ㄧㄢ, 咽] narrow pass; throat; pharynx
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉] throat; larynx
喉咙[hóu lóng, ㄏㄡˊ ㄌㄨㄥˊ, 喉咙 / 喉嚨] throat; larynx
喉头[hóu tóu, ㄏㄡˊ ㄊㄡˊ, 喉头 / 喉頭] throat; larynx
喉鸣[hóu míng, ㄏㄡˊ ㄇㄧㄥˊ, 喉鸣 / 喉鳴] throat sound such as choking, donkey's bray etc
[sǎng, ㄙㄤˇ, 嗓] throat; voice
嗓子[sǎng zi, ㄙㄤˇ ㄗ˙, 嗓子] throat; voice
喉轮[hóu lún, ㄏㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, 喉轮 / 喉輪] viśuddha or visuddha, the throat chakra 查克拉, residing in the neck
[wěn, ㄨㄣˇ, 刎] cut across (throat)
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 刭 / 剄] cut the throat
[háng, ㄏㄤˊ, 吭] throat
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 咙 / 嚨] throat
[dòu, ㄉㄡˋ, 脰] neck; throat
鼻咽[bí yān, ㄅㄧˊ ㄧㄢ, 鼻咽] nose and throat
咽喉[yān hóu, ㄧㄢ ㄏㄡˊ, 咽喉] throat

*throat* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia)
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio)
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something
のど飴;喉飴[のどあめ, nodoame] (n) throat lozenge; cough drop
ヒゲザメ[, higezame] (n) barbelthroat carpetshark (Cirrhoscyllium expolitum, species from the China Sea)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
咳払い;咳き払い[せきばらい, sekibarai] (n,vs) clearing one's throat; cough
咽喉マイク[いんこうマイク, inkou maiku] (n) (uk) throat microphone
咽頭炎[いんとうえん, intouen] (n) pharyngitis; sore throat
喉に刺さった骨[のどにささったほね, nodonisasattahone] (n) bone stuck in one's throat
喉赤蜂鳥[のどあかはちどり;ノドアカハチドリ, nodoakahachidori ; nodoakahachidori] (n) (uk) ruby-throated hummingbird (Archilochus colubris)
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
深山頬白[みやまほおじろ;ミヤマホオジロ, miyamahoojiro ; miyamahoojiro] (n) (uk) yellow-throated bunting (Emberiza elegans)
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] (n) ear, nose and throat specialist
耳鼻科[じびか, jibika] (n) otolaryngology; concerning the ear, nose, and throat; (P)
胸白河烏[むなじろかわがらす;ムナジロカワガラス, munajirokawagarasu ; munajirokawagarasu] (n) (uk) white-throated dipper (Cinclus cinclus)
酒焼け;酒やけ[さけやけ, sakeyake] (n) feeling of a throat burned by alcohol; effect of alcohol on the voice
野太い;篦太い;箆太い[のぶとい, nobutoi] (adj-i) (1) audacious; daring; bold; impudent; cheeky; (2) throaty (voice); rough; deep; hoarse
野駒[のごま;ノゴマ, nogoma ; nogoma] (n) (uk) Siberian rubythroat (Luscinia calliope)
針尾雨燕[はりおあまつばめ;ハリオアマツバメ, harioamatsubame ; harioamatsubame] (n) (uk) white-throated needletail (species of swift, Hirundapus caudacutus)
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat

*throat* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดคอ[v.] (bātkhø) EN: cause sore throat FR:
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) EN: cut the throat ; slit the throat FR: égorger ; trancher la gorge
เจ็บคอ[v. exp.] (jep khø) EN: have a sore throat FR: avoir mal à la gorge
จ่อคอหอย[v. exp.] (jø khøhøi) EN: press against throat ; point at throat FR:
จุกคอ[v. exp.] (juk khø) EN: get stuck in the throat FR:
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngk) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way FR:
แค้นคอ[v.] (khaēnkhø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat ; have something stuck in the throat FR:
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat FR: avaler facilement
คอ[n.] (khø) EN: neck ; throat FR: cou [m] ; gorge [f] ; col [m] (vx)
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
คอหอย[n.] (khøhøi) EN: pharynx ; throat ; glottis FR: gorge [f] ; gosier [m]
กระแอม[v.] (kra-aēm) EN: clear one's throat FR: se racler la gorge
กระแอมกระไอ[v.] (kra-aēmkra-) EN: clear one's throat FR: se racler la gorge
กระแหร่ม[v.] (kraraēm) EN: clear one's throat FR: se racler la gorge
กวาด[v.] (kwāt) EN: put into the mouth ; introduce into the throat of a child with a finger FR:
กวาดคอ[v. exp.] (kwāt khø) EN: swab the throat FR:
กวาดยา[v. exp.] (kwāt yā) EN: swab the throat FR:
ลำคอ[n. exp.] (lam khø) EN: throat ; neck FR: gorge [f] ; cou [m]
ลิ้นจุกปาก[X] (lin juk pāk) EN: with tongue stuck in the throat FR:
ลงคอ[v. exp.] (long khø) EN: infect the throat ; get stuck in the throat FR: infecter la gorge
หมาไม้[n.] (māmāi) EN: Yellow-throated Marten ; kharza FR:
นกแอ่นใหญ่คอขาว[n. exp.] (nok aen yai) EN: White-throated Needletail FR: Martinet épineux [m] ; Martinet à queue épineuse [m] ; Martinet à queue aiguë [m] ; Martinet à queue blanche [m]
นกเด้าดินอกแดง[n. exp.] (nok daodin ) EN: Red-throated Pipit FR: Pipit à gorge rousse [m] ; Pipit gorge-rousse [m]
นกเดินดงคอแดง[n. exp.] (nok doēndon) EN: Red-throated Thrush FR:
นกเดินดงคอดำ[n. exp.] (nok doēndon) EN: Black-throated Thrush FR: Grive à gorge noire [f] ; Merle à gorge noire [m]
นกเดินดงคอสีเข้ม[n. exp.] (nok doēndon) EN: Dark-throated Thrush FR: Grive à gorge rousse [f] ; Grive à gorge sombre [f] ; Merle à cou roux [m]
นกหัวขวานเขียวท้องลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Streak-throated Woodpecker FR: Pic striolé [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Checker-throated Woodpecker FR: Pic gorgeret [m]
นกอีแพรดคอขาว[n. exp.] (nok ī-phraē) EN: White-throated Fantail FR: Rhipidure à gorge blanche [m]
นกจาบดินอกลาย[n. exp.] (nok jāpdin ) EN: Puff-throated Babbler ; Spotted Babbler FR: Akalat à poitrine tachetée [m] ; Timalie striée [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāpdin ) EN: Spot-throated Babbler FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกจาบคาคอสีฟ้า[n. exp.] (nok jāpkhā ) EN: Blue-throated Bee-eater FR: Guêpier à gorge bleue [m]
นกจับแมลงคอแดง[n. exp.] (nok jap mal) EN: Red-breasted Flycatcher ; Red-throated Flycatcher ; Taiga Flycatcher FR: Gobemouche nain [m] ; Gobemouche rougeâtre = Gobe-mouches rougeâtre [m]
นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม[n. exp.] (nok jap mal) EN: Blue-throated Flycatcher FR: Gobemouche à menton bleu [m] ; Cyornis à gorge bleue [m] ; Niltava à gorge bleue [m] ; Gobemouche à gorge bleue [m]
นกกะรางคอดำ ; นกซอฮู้[n. exp.] (nok karāng ) EN: Black-throated Laughingthrush ; Garrulax chinensis FR: Garrulaxe à joues blanches [m] ; Garrulax chinois [m] ; Garrulaxe de Chine [m] ; Garrulax chinensis
นกขมิ้นหัวดำเล็ก[n. exp.] (nok khamin ) EN: dark-throated oriole FR: loriot à gorge noire [m] ; loriot à gorge sombre [m] ; loriot à poitrine striée [m]
นกเขนน้อยอกดำ[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Blackthroat ; Black-throated Robin ; Black-throated Blue Robin FR: Rossignol à gorge noire [m]
นกคอขาวน้อย[n. exp.] (nok khø khā) EN: Lesser Whitethroat FR: Fauvette babillarde [f] ; Babillarde ordinaire [f] ; Bec-fin babillard [m]
นกคอมรกต[n. exp.] (nok khø mør) EN: Bluethroat FR: Gorgebleue à miroir [m] ; Gorgebleue [m]
นกคอทับทิม[n. exp.] (nok khø tha) EN: Siberian Rubythroat FR: Rossignol calliope [m] ; Calliope sibérienne [f] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [f] ; Calliope de Sibérie [f] ; Calliope du Kamtchatka [f]

*throat* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amethystsonnennymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Sunangel
Amethystkehlnymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Hummingbird
Amurrötel {m} [ornith.]White-throated Rock Thrush
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Aztekensittich {m} [ornith.]Olive-throated Conure
Cassinweber {m} [ornith.]Black-throated Malimbe
Cuvierralle {f} [ornith.]White-throated Rail
Glitzeramazilie {f} [ornith.]Glittering-throated Emerald
Glutkehlkolibri {m} [ornith.]Glow-throated Hummingbird
Javabrillenvogel {m} [ornith.]Javan Grey-throated White-eye
Feuerkehl-Schmuckvogel {m} [ornith.]Fiery-throated Fruiteater
Klappergrasmücke {f} [ornith.]Lesser Whitethroat (Sylvia curruca)
Magentakolibri {m} [ornith.]Magenta-throated Woodstar
Orangekehl-Regenpfeifer {m} [ornith.]Tawny-throated Dotterel
Panamagelbkehlchen {n} [ornith.]Chiriqui Yellowthroat
Furchen {pl} (eines Furchenwals) [zool.]ventral pleats; throat grooves; throat pleats (of a rorqual)
Rubinkehlchen {n} [ornith.]Siberian Rubythroat (Luscinia calliope)
Rubinkolibri {m} [ornith.]Ruby-throated Hummingbird
Mohreneremit {m} [ornith.]Sooty Barbthroat
Halsentzündung {f} [med.]sore throat
kehlig {adj} | kehliger | am kehligstenthroaty | throatier | throatiest
Braunbrust-Spateltyrann {m} [ornith.]Buff-throated Tody Tyrant
Veilchenmusketier {n} [ornith.]Violet-throated Starfrontlet
Violettkehl-Sonnennymphe {f} [ornith.]Purple-throated Sunangel
Ventilbohrungskehle {f}throat (valve)
Ventilkehle {f}throat (valve)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *throat*
Back to top