ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throat*, -throat-

throat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throat (n.) ช่องคอ See also: คอ, ลำคอ Syn. neck, windpipe, larynx, trachea
throat (vt.) เปล่งเสียงจากลำคอ
throatily (adv.) (เสียง) แหบ See also: (เสียง) ห้าว Syn. hoarsely
throaty (adj.) ซึ่งเปล่งเสียงจากลำคอ Syn. hoarse, deep, husky
English-Thai: HOPE Dictionary
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
throaty(โธรท'ที) adj. เกิดจากลำคอ,เปล่งจากลำคอ,เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงลำคอ,เสียงโครกคราก, See also: throatily adv. throatiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
throat(n) คอหอย,ลำคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
throatคอคอด [มีความหมายเหมือนกับ venturi ๑] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลั้วคอ (v.) gargle one´s throat See also: rinse the mouth Syn. ล้างคอ, บ้วนปาก
ก้างขวางคอ (n.) fishbone got stuck in one´s throat
จ่อคอหอย (v.) point at someone´s throat See also: almost touch the throat
จ่อคอหอย (v.) force something down somebody´s throat
จุกคอ (v.) stick in one´s throat See also: lodge in one´s throat
บ้วนปาก (v.) gargle one´s throat See also: rinse the mouth Syn. ล้างคอ
บาดคอ (v.) cause sore throat
ฝืดคอ (v.) be stuck in the throat See also: be lodged in the throat Syn. ติดคอ Ops. คล่องคอ, ลื่นคอ
พูดไม่ออก (v.) stick to one´s throat Syn. อ้ำอึ้ง, อึ้ง, พูดไม่ถูก
ล้างคอ (v.) gargle one´s throat See also: rinse the mouth Syn. บ้วนปาก
ลูกคอ (n.) clucking sound from the throat
แค้นคอ (v.) be stuck in the throat See also: be lodged in the throat Syn. ติดคอ, ฝืดคอ Ops. คล่องคอ, ลื่นคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep!"'Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep! '
And whose throat is this?คอใครกันเนี่ยที่จะโดนเชือด
I had this lump in my throat like after you dry-swallow a big pill.เหมือนมีอะไรติดคอ เวลาที่กลืนยาเม็ดใหญ่ไม่ลง
What I'm talking about is Kyle lying on a bed with a ventilator down his throat being fed through one tube and pissing out another.ฉันกำลังพูดว่า ไคล์ นอนอยู่บนเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ แย่อยู่ในลำคอ มีสายยางสำหรับให้อาหารสายหนึ่ง แล้วฉี่ออกอีกสายหนึ่ง
I read about how he slit his throat so that his presence would live forever.ฉันอ่านเจอที่เขาเฉือดคอ... ...เพื่อให้วิญญาณสิงสถิตอยู่ตลอดกาล
Why don't you shut up before I slit your throat and watch the dust come out.พูดมากเดี๋ยวพ่อ ปาดคอให้ขี้เถ้าฟุ้งซะเลยนี่
I mean, it's OK for now, but I'd cut my throat if I thought I had to do it forever.-ก็ไม่เชิง ผมว่าสำหรับตอนนี้ก็ไม่เลว แต่ผมจะเลือกทางของตัวเอง ถ้าหากผมคิดจะทำอะไรต่อไป
He held a knife to my throat the whole time.มันเอามีดมาจี้คอฉัน ตลอดที่มันทำ
Sing your throat out for all I care!ร้องให้คอหอยแตกเลยนะ
How'd you get that frog in your throat ?ไปทำยังไงเสียงได้เหมือนกบร้องแบบนี้?
Why is my throat so dry?ทำไมคอข้าถึงแห้งนักนะ?
I'm going to hunt you down, and then I'm going to slit your throat and then I'm going to cut you open and then I'm gonna eat your motherfucking heart!ฉันจะตามล่าแก และเชือดคอแก จากนั้นฉันจะหั่นแกเป็นชิ้นๆ แล้วเขมือบหัวใจแกซะ

throat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喉鸣[hóu míng, ㄏㄡˊ ㄇㄧㄥˊ, 喉鸣 / 喉鳴] throat sound such as choking, donkey's bray etc
喉轮[hóu lún, ㄏㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, 喉轮 / 喉輪] viśuddha or visuddha, the throat chakra 查克拉, residing in the neck
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
[wěn, ㄨㄣˇ, 刎] cut across (throat)
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 刭 / 剄] cut the throat
[háng, ㄏㄤˊ, 吭] throat
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 咙 / 嚨] throat
[yān, ㄧㄢ, 咽] narrow pass; throat; pharynx
[dòu, ㄉㄡˋ, 脰] neck; throat
鼻咽[bí yān, ㄅㄧˊ ㄧㄢ, 鼻咽] nose and throat
咽喉[yān hóu, ㄧㄢ ㄏㄡˊ, 咽喉] throat
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉] throat; larynx
喉咙[hóu lóng, ㄏㄡˊ ㄌㄨㄥˊ, 喉咙 / 喉嚨] throat; larynx
喉头[hóu tóu, ㄏㄡˊ ㄊㄡˊ, 喉头 / 喉頭] throat; larynx
[sǎng, ㄙㄤˇ, 嗓] throat; voice
嗓子[sǎng zi, ㄙㄤˇ ㄗ˙, 嗓子] throat; voice

throat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia)
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio)
のど飴;喉飴[のどあめ, nodoame] (n) throat lozenge; cough drop
咽喉マイク[いんこうマイク, inkou maiku] (n) (uk) throat microphone
咽頭炎[いんとうえん, intouen] (n) pharyngitis; sore throat
喉に刺さった骨[のどにささったほね, nodonisasattahone] (n) bone stuck in one's throat
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] (n) ear, nose and throat specialist
酒焼け;酒やけ[さけやけ, sakeyake] (n) feeling of a throat burned by alcohol; effect of alcohol on the voice
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something
ヒゲザメ[, higezame] (n) barbelthroat carpetshark (Cirrhoscyllium expolitum, species from the China Sea)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
咳払い;咳き払い[せきばらい, sekibarai] (n,vs) clearing one's throat; cough
喉赤蜂鳥[のどあかはちどり;ノドアカハチドリ, nodoakahachidori ; nodoakahachidori] (n) (uk) ruby-throated hummingbird (Archilochus colubris)
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
深山頬白[みやまほおじろ;ミヤマホオジロ, miyamahoojiro ; miyamahoojiro] (n) (uk) yellow-throated bunting (Emberiza elegans)
耳鼻科[じびか, jibika] (n) otolaryngology; concerning the ear, nose, and throat; (P)
胸白河烏[むなじろかわがらす;ムナジロカワガラス, munajirokawagarasu ; munajirokawagarasu] (n) (uk) white-throated dipper (Cinclus cinclus)
野太い;篦太い;箆太い[のぶとい, nobutoi] (adj-i) (1) audacious; daring; bold; impudent; cheeky; (2) throaty (voice); rough; deep; hoarse
野駒[のごま;ノゴマ, nogoma ; nogoma] (n) (uk) Siberian rubythroat (Luscinia calliope)
針尾雨燕[はりおあまつばめ;ハリオアマツバメ, harioamatsubame ; harioamatsubame] (n) (uk) white-throated needletail (species of swift, Hirundapus caudacutus)

throat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดคอ[v.] (bātkhø) EN: cause sore throat FR:
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) EN: cut the throat ; slit the throat FR: égorger ; trancher la gorge
เจ็บคอ[v. exp.] (jep khø) EN: have a sore throat FR: avoir mal à la gorge
จ่อคอหอย[v. exp.] (jø khøhøi) EN: press against throat ; point at throat FR:
จุกคอ[v. exp.] (juk khø) EN: get stuck in the throat FR:
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngk) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way FR:
แค้นคอ[v.] (khaēnkhø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat ; have something stuck in the throat FR:
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat FR: avaler facilement
คอ[n.] (khø) EN: neck ; throat FR: cou [m] ; gorge [f] ; col [m] (vx)
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
คอหอย[n.] (khøhøi) EN: pharynx ; throat ; glottis FR: gorge [f] ; gosier [m]
กระแอม[v.] (kra-aēm) EN: clear one's throat FR: se racler la gorge
กระแอมกระไอ[v.] (kra-aēmkra-) EN: clear one's throat FR: se racler la gorge
กระแหร่ม[v.] (kraraēm) EN: clear one's throat FR: se racler la gorge
กวาด[v.] (kwāt) EN: put into the mouth ; introduce into the throat of a child with a finger FR:
กวาดคอ[v. exp.] (kwāt khø) EN: swab the throat FR:
กวาดยา[v. exp.] (kwāt yā) EN: swab the throat FR:
ลำคอ[n. exp.] (lam khø) EN: throat ; neck FR: gorge [f] ; cou [m]
ลิ้นจุกปาก[X] (lin juk pāk) EN: with tongue stuck in the throat FR:
ลงคอ[v. exp.] (long khø) EN: infect the throat ; get stuck in the throat FR: infecter la gorge
พระศอ[n. exp.] (phra sø) EN: throat FR:
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[n.] (sōtnāsiklār) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty FR: oto-rhino-laryngologie [f] ; ORL (abrév.)
ติดคอ[v. exp.] (tit khø) EN: be stuck in one's throat ; get stuck in the throat ; lodge in the throat FR: coincé dans la gorge
หวัดลงคอ[n. exp.] (wat long kh) EN: sore throat ; laryngitis FR: laryngite [f]
ยากวาด[n.] (yākwāt) EN: medicine used to swab the throat ; linctus FR:
ยาอมแก้เจ็บคอ[n. exp.] (yā om kaē j) EN: throat lozenge FR: pastilles contre le mal de gorge [fpl] ; pastilles contre les maux de gorge [fpl]
หมาไม้[n.] (māmāi) EN: Yellow-throated Marten ; kharza FR:
นกแอ่นใหญ่คอขาว[n. exp.] (nok aen yai) EN: White-throated Needletail FR: Martinet épineux [m] ; Martinet à queue épineuse [m] ; Martinet à queue aiguë [m] ; Martinet à queue blanche [m]
นกเด้าดินอกแดง[n. exp.] (nok daodin ) EN: Red-throated Pipit FR: Pipit à gorge rousse [m] ; Pipit gorge-rousse [m]
นกเดินดงคอแดง[n. exp.] (nok doēndon) EN: Red-throated Thrush FR:
นกเดินดงคอดำ[n. exp.] (nok doēndon) EN: Black-throated Thrush FR: Grive à gorge noire [f] ; Merle à gorge noire [m]
นกเดินดงคอสีเข้ม[n. exp.] (nok doēndon) EN: Dark-throated Thrush FR: Grive à gorge rousse [f] ; Grive à gorge sombre [f] ; Merle à cou roux [m]
นกหัวขวานเขียวท้องลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Streak-throated Woodpecker FR: Pic striolé [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Checker-throated Woodpecker FR: Pic gorgeret [m]
นกอีแพรดคอขาว[n. exp.] (nok ī-phraē) EN: White-throated Fantail FR: Rhipidure à gorge blanche [m]
นกจาบดินอกลาย[n. exp.] (nok jāpdin ) EN: Puff-throated Babbler ; Spotted Babbler FR: Akalat à poitrine tachetée [m] ; Timalie striée [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāpdin ) EN: Spot-throated Babbler FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกจาบคาคอสีฟ้า[n. exp.] (nok jāpkhā ) EN: Blue-throated Bee-eater FR: Guêpier à gorge bleue [m]
นกจับแมลงคอแดง[n. exp.] (nok jap mal) EN: Red-breasted Flycatcher ; Red-throated Flycatcher ; Taiga Flycatcher FR: Gobemouche nain [m] ; Gobemouche rougeâtre = Gobe-mouches rougeâtre [m]
นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม[n. exp.] (nok jap mal) EN: Blue-throated Flycatcher FR: Gobemouche à menton bleu [m] ; Cyornis à gorge bleue [m] ; Niltava à gorge bleue [m] ; Gobemouche à gorge bleue [m]

throat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furchen {pl} (eines Furchenwals) [zool.]ventral pleats; throat grooves; throat pleats (of a rorqual)
Halsentzündung {f} [med.]sore throat
Amethystsonnennymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Sunangel
Amethystkehlnymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Hummingbird
Amurrötel {m} [ornith.]White-throated Rock Thrush
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Aztekensittich {m} [ornith.]Olive-throated Conure
Cassinweber {m} [ornith.]Black-throated Malimbe
Cuvierralle {f} [ornith.]White-throated Rail
Glitzeramazilie {f} [ornith.]Glittering-throated Emerald
Glutkehlkolibri {m} [ornith.]Glow-throated Hummingbird
Javabrillenvogel {m} [ornith.]Javan Grey-throated White-eye
Feuerkehl-Schmuckvogel {m} [ornith.]Fiery-throated Fruiteater
Klappergrasmücke {f} [ornith.]Lesser Whitethroat (Sylvia curruca)
Magentakolibri {m} [ornith.]Magenta-throated Woodstar
Orangekehl-Regenpfeifer {m} [ornith.]Tawny-throated Dotterel
Panamagelbkehlchen {n} [ornith.]Chiriqui Yellowthroat
Rubinkehlchen {n} [ornith.]Siberian Rubythroat (Luscinia calliope)
Rubinkolibri {m} [ornith.]Ruby-throated Hummingbird
Mohreneremit {m} [ornith.]Sooty Barbthroat
Ventilbohrungskehle {f}throat (valve)
Ventilkehle {f}throat (valve)
kehlig {adj} | kehliger | am kehligstenthroaty | throatier | throatiest
Braunbrust-Spateltyrann {m} [ornith.]Buff-throated Tody Tyrant
Veilchenmusketier {n} [ornith.]Violet-throated Starfrontlet
Violettkehl-Sonnennymphe {f} [ornith.]Purple-throated Sunangel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throat
Back to top