ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*symptom*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น symptom, -symptom-

*symptom* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
of symptoms (adj.) เกี่ยวกับอาการโรค Syn. diagnostic
set of symptoms (n.) อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน See also: กลุ่มของอาการโรค Syn. diagnostic
symptom (n.) อาการ See also: อาการของโรค Syn. indication of illness
symptom (n.) เครื่องแสดง See also: เครื่องบอก, เครื่องบ่งบอก Syn. sign, indication, mark
symptomatic (adj.) ซึ่งชี้บอกอาการ See also: ซึ่งแสดงอาการของโรค Syn. indicative, suggestive
symptomatic (adj.) เป็นลักษณะเฉพาะ See also: เป็นสัญลักษณ์ Syn. characteristic, emblematic, symbolic
symptomatic (adj.) เกี่ยวกับอาการโรค Syn. of symptoms, diagnostic
English-Thai: HOPE Dictionary
asymptomatic(เอซิม พฺทะแมท'ทิค) adj. ไร้อาการโรค
symptom(ซิมพฺ'เทิม) n. อาการ,เครื่องชี้บอก. pl. symposiums,symposia, Syn. sign
symptomatic(ซิมพทะแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาการ,เกี่ยวกับอาการโรค,เป็นเครื่องแสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
symptom(n) อาการ,เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,ลาง
symptomatic(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นอาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
asymptomaticไร้อาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equivocal symptomอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precursory symptom; symptom, premonitory; symptom, signalอาการล่วงหน้า, อาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptomatology; semeiology; semiologyอาการวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semiology; semeiology; symptomatologyอาการวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom complex; syndromeกลุ่มอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptomatic treatmentการรักษาตามอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, abstinence; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymptomaticไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการ, ไม่พบอาการ, ไร้อาการ [การแพทย์]
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
Carriage, Asymptomaticไม่มีอาการอะไรเลย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาการ (n.) symptom See also: indication Syn. สภาพ
อาการป่วย (n.) symptom See also: condition, state
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Any other symptoms?มีอาการอื่นๆ อีกไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because you know the symptoms... doesn't mean to say your story's true.แค่เพราะคุณรู้เค้าโครงเรื่อง มันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องจริง
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน
State health officials are asking anyone experiencing symptoms... to dial 9-1-1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ ให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวโทรแจ้ง 911
Sustained lack of sex is symptomatic of disassociation.การขาดเซ็กส์อย่างถาวร เป็นสัญญาลักษณ์ของความไม่ร่วมมือ
It's the same symptoms major Kerry had.ถ้าไม่ได้ทำงานด้วยกัน แล้วทำใม..
'People receiving bites have experienced headaches and nausea 'and developed symptoms... 'เธšเธฒเธ‡เธ—เธตเน€เธ‚เธฒเธเน‡เน€เธญเธฒเธ•เธฑเธงเธฃเธญเธ”เธกเธฒเน„เธ”เน‰ เธšเธฒเธ‡เธ—เธตเธเน‡เน„เธกเนˆ
Even a small miscalculation could increase our symptoms exponentially... or perhaps even kill us.แค่คำนวณผิดนิดเดียว อาจจะเพิ่มความผิดปรกติของเรามากขึ้น... หรืออาจจะฆ่าเรา.
You may seem fine now but worse symptoms can come later.คุณคงจะดีขึ้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าไม่ดีขึ้นให้กลับมาหาใหม่
It's the symptom of his brain dying away...มันเป็นอาการเนื่องจากสมองตาย...
Suddenly died with no symptoms at all.มาด่วนตายกะทันหันโดยไม่มีอาการของโรค
Virus carrier Park showing symptoms similar to common cold.นายปาร์กผู้ติดเชื้อได้แสดง อาการคล้ายไข้หวัด
There are no particular symptoms, and it's very lethal.ยาง จา, เช็คตารางสำหรับพรุ่งนี้เช้าด้วยนะ

*symptom* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 标本 / 標本] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease
病征[bìng zhēng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥ, 病征] symptom (of a disease)
病状[bìng zhuàng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, 病状 / 病狀] symptom (of a disease)
病象[bìng xiàng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 病象] symptom (of a disease)
症状[zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, 症状 / 症狀] symptom (of an illness)
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
症状性[zhèng zhuàng xìng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 症状性 / 症狀性] symptomatic
症象[zhèng xiàng, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 症象] symptom

*symptom* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.)
後遺症[こういしょう, kouishou] (n) prognostic symptoms; after-effect; (P)
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
発症[はっしょう, hasshou] (n,vs,adj-no) outbreak of an illness; time where the first symptoms of an illness appear; crisis; (P)
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P)

*symptom* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication FR: symptôme [m] ; signe [m]
อาการของโรค[n. exp.] (ākān khøng ) EN: FR: symptômes de la maladie [mpl]
ครั่นเนื้อครั่นตัว[v.] (khrannēuakh) EN: feel feverish ; have flu symptoms FR:
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex FR:
แสดงอาการ[v. exp.] (sadaēng ākā) EN: show symptoms (of) ; give an indication (of) FR:

*symptom* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Symptom {n} | Symptome
Symptomatologie {f} [med.]symptomatology
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age
Verfallserscheinung {f}symptom of decline
symptomatisch {adj}symptomatic
symptomatisch {adv}symptomatically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *symptom*
Back to top