ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-symptom-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น symptom, *symptom*,

-symptom- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the symptom of his brain dying away...มันเป็นอาการเนื่องจากสมองตาย...
So now we have Another symptom to explain.ตอนนี้เรามีอาการอื่นที่ต้องพูดถึง
From that point onward, I would suffer from a symptom so frightening, it would consume every minute of every hour of every day.ตั้งแต่นั้น ผมก็ต้องทนทรมานจากอาการที่น่ากลัวเช่นนั้นเรื่อยมา มันกินเวลาทุกๆ นาที ในทุกๆ ชั่วโมง ของทุกๆ วัน
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด
The pressure goes down, the symptom goes away.ความดันเลือดต่ำ/อาการหายไป
You think swelling is a symptom of withdrawal?คุณคิดว่าอาการบวมเกิดจากการถอนยา
Since when is a new symptom irrelevant?Since when is a new symptom irrelevant?
That's a symptom of trying to cram hospital foodนั่นเป็นอาการเบื่อาหารโรงพยาบาล
Great idea, except the only symptom it matches up with is being steamrollerish.ความคิดยอด. \ .ยกเว้นไม่มีอาการตรงกับรถบดถนน
Low potassium means her heart problem is a symptom of a kidney problem.โปแตสเซียมต่ำหมายถึง หัวใจเธอมีปัญหา แล้วก็จะเป็นอาการของไตมีปัญหา
Ronnie, would you like to hear what I've wrote on my symptom support?Ronnie, คุณต้องการจะได้ยินสิ่ง \ NI've เขียนบนอาการสนับสนุนของฉัน?
We, uh, later found out it was a symptom of a brain tumor, hama...เรา เออ.. เราเจอช้าไป มันเป็นอาการของเนื้องอกในสมอง, ก้อนเนื้อในโพรง...

-symptom- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病征[bìng zhēng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥ, 病征] symptom (of a disease)
病状[bìng zhuàng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, 病状 / 病狀] symptom (of a disease)
病象[bìng xiàng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 病象] symptom (of a disease)
症状[zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, 症状 / 症狀] symptom (of an illness)

-symptom- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger

-symptom- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication FR: symptôme [m] ; signe [m]
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -symptom-
Back to top