ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*supply*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น supply, -supply-

*supply* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in short supply (idm.) หายาก See also: ขาดแคลน
money supply (n.) จำนวนเงินหมุนเวียนทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ
oversupply (vi.) เก็บสินค้าไว้มากเกินไป Syn. overfill, overload
oversupply (vt.) เก็บสินค้าไว้มากเกินไป Syn. overfill, overload
oversupply (vi.) ซื้อเก็บไว้มากเกินไป Syn. overfill, overload
reserved supply (n.) ทรัพยากร
supply (n.) จัดหาให้ See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply (vt.) จัดหาให้ See also: จัดส่งให้ Syn. provide, furnish, contribute
supply (vt.) ชดเชย (คำทางการ) See also: ทดแทน, เสริมให้ Syn. fulfill, satisfy
supply (vt.) ทำหน้าที่แทน (คำทางการ) See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน Syn. act as a substitute
supply accommodations (vt.) จัดที่อยู่ให้ See also: หาที่อยู่ให้ Syn. house, lodge
supply from (phrv.) เก็บสำรองจาก See also: สำรองจาก
supply officer (n.) ทหารเรือชั้นจ่า See also: ทหารเรือที่รับผิดชอบดูแลสัญญาณและอุปกรณ์เดินเรือ Syn. commissioned officer, petty officer
supply to (phrv.) จัดเตรียมให้กับ
supply with (phrv.) จัดเตรียมด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supply๑. การส่งกำลังบำรุง [ดู logistics]๒. เสบียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uninterruptible power supply (UPS)อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง (ยูพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPS (uninterruptible power supply)ยูพีเอส (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Money supplyปริมาณเงิน [TU Subject Heading]
Power supply อุปกรณ์จ่ายไฟ [คอมพิวเตอร์]
Supplyวัสดุ [การบัญชี]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำก๊อก (n.) water supply See also: tap water, city hydrant water Syn. ประปา
น้ำประปา (n.) water supply See also: tap water, city hydrant water Syn. น้ำก๊อก, ประปา
ประปา (n.) water supply See also: running water, tap water Syn. น้ำประปา
อุปทาน (n.) supply
เครื่องจ่ายไฟ (n.) power supply
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you'll all excuse me, I might supply that, too.เเละถ้าพวกคุณจะให้โอกาสผมสักหน่อย ผมก็จะจัดให้นะครับ
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ
Could you supply a reason, Dr. Baker, for Mrs. De Winter's suicide?คุณพอจะหาเหตุผลการฆ่าตัวตาย ของคุณนายเดอ วินเทอร์ได้มั้ย หมอเบเกอร์
Gimme, your supply Gimme, my demandให้เสบียงของเธอ ใหิ้ส่งที่ฉันต้องการ
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย
Everything was In short supply, except hope.ทุกอย่างขาดตลาดยกเว้นความหวัง
This line here, this is the main power supply to the control bay circuits, right?บรรทัดนี้ที่นี่นี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ หลัก กับวงจรควบคุมเบย์ใช่มั้ย?
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้
How you killed as many people as the other supply clerks in your outfit.เฮ้ นี่มันไม่ใช่เรื่องจิงใช่มั้ย รูปมันไม่ได้ตัดต่อใช่มั้ย ไม่ใช่น่ะสิ คุณนักสืบ ชั้นดูเป็นคนโกหกรึไง คุณนี่ยังไงนะ
I'm supplying' a service.ผมกำลังให้บริการอยู่

*supply* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 有电 / 有電] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house)
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, 包饭 / 包飯] get or supply meals at a fixed rate; board
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, 供不应求 / 供不應求] supply does not meet demand
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供大于求 / 供大於求] supply exceeds demand
供应[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ˋ, 供应 / 供應] to supply; to provide; to offer
供应商[gōng yìng shāng, ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, 供应商 / 供應商] supply trade
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄢˋ, 供应链 / 供應鏈] supply chain
供货[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, 供货 / 供貨] to supply goods
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, 吃紧 / 吃緊] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, 供求] supply and demand (econ.)
供货商[gōng huò shāng, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, 供货商 / 供貨商] supply of merchandise; a supplier
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供过于求 / 供過於求] supply exceeds demand
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, 供销 / 供銷] supply and marketing; distribution; supply and sales
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, 供电 / 供電] supply electricity
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, 供需] supply and demand
总供给[zǒng gōng jǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, 总供给 / 總供給] aggregate supply
供燃气[gōng rán qì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, 供燃气 / 供燃氣] gas supply
[gōng, ㄍㄨㄥ, 供] offer (information etc); supply
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, 供热 / 供熱] heat supply
货币供应量[huò bì gōng yìng liàng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ˋ ㄌㄧㄤˋ, 货币供应量 / 貨幣供應量] money supply

*supply* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain
サプライサイドエコノミックス[, sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply
パワーサプライ[, pawa-sapurai] (n) {comp} power supply
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
供給の弾力性[きょうきゅうのだんりょくせい, kyoukyuunodanryokusei] (n) elasticity of supply
供給不足[きょうきゅうぶそく, kyoukyuubusoku] (n) short supply; supply shortage
停電[ていでん, teiden] (n,vs) power outage; electricity outage; blackout; failure of electricity supply; (P)
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply
出回り[でまわり, demawari] (n) supply (of a commodity)
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
引込管[ひきこみかん, hikikomikan] (n) leading-in tube; supply conduit
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P)
新手[あらて, arate] (n,adj-no) fresh supply of troops; newcomer; new method; (P)
水を引く[みずをひく, mizuwohiku] (exp,v5k) to draw water (e.g. from a river); to lead water to (e.g. a field, a pond); to supply water to; to irrigate
水利[すいり, suiri] (n) water supply; irrigation; water transportation; (P)
添加剤供給[てんかざいきょうきゅう, tenkazaikyoukyuu] (n) additive supply
無停電電源[むていでんでんげん, muteidendengen] (n) {comp} uninterruptible power supply; UPS
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] (n) {comp} Uninterruptible Power Supply; UPS
無制限供給[むせいげんきょうきゅう, museigenkyoukyuu] (n) unlimited supply
給する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s) to provide; to supply; to furnish
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n,vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P)
給排水[きゅうはいすい, kyuuhaisui] (n,vs) water supply and drainage
給電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) supplying electricity
給養[きゅうよう, kyuuyou] (n,vs) maintaining; supplying
菓子司[かしつかさ;かしし, kashitsukasa ; kashishi] (n) Japanese confectionery store (orig. one of high standing, supplying the imperial court, etc.); Japanese confectionery maker
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes
調進[ちょうしん, choushin] (n,vs) preparation; supplying; procurement
貯木[ちょぼく, choboku] (n) stock or supply of lumber
送水口[そうすいこう, sousuikou] (n) water supply pipe inlet; outlet (esp. on standpipes and dry risers)
電力供給[でんりょくきょうきゅう, denryokukyoukyuu] (n,adj-no) power supply; power distribution
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] (n) {comp} power (supply) cutoff
電源ユニット[でんげんユニット, dengen yunitto] (n) {comp} power supply unit; PSU; power module
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] (n) power supply
Japanese-English: COMDICT Dictionary
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply)
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply

*supply* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วงโซ่การผลิต[n. exp.] (hūang sō kā) EN: production chain ; supply chain FR: chaîne de production [f]
ห่วงโซ่อุปทาน[n. exp.] (hūang sō up) EN: supply chain FR: chaîne d'approvisionnement [f]
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue FR: distribuer ; fournir
เจ้าพนักงานพัสดุ[n. exp.] (jaophanakng) EN: supply officer FR:
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply ; acquire ; find FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาให้[v. exp.] (jathā hai) EN: supply ; provide FR: fournir ; procurer
จัดให้[v.] (jat hai) EN: manage ; sort out ; supply ; provide ; put at one's disposal ; place at one's disposal FR: diriger
จัดส่งให้[v. exp.] (jat song ha) EN: supply FR:
การจ่าย[n.] (kān jāi) EN: supply FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[n. exp.] (kān jāi nām) EN: water supply FR: distribution d'eau [f]
การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in supply ; shift in supply FR:
การประปา[n. exp.] (kān prapā ) EN: water supply ; water works FR: distribution d'eau [m]
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā ) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload FR:
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām pra) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply) FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply FR:
ขาดตลาด[adj.] (khāttalāt) EN: out of stock ; not available ; sold out ; off the market ; no longer on sale ; in short supply FR: épuisé ; fini ; en rupture de stock
เครื่องจ่ายไฟ[n. exp.] (khreūang jā) EN: power supply FR:
เครื่องสำรองไฟ[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
เครื่องสำรองไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
ความยืดหยุ่นของอุปทาน[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of supply FR: flexibilité de l'offre [f]
กองลำเลียง[n. exp.] (køng lamlīe) EN: supply column ; logistics unit FR:
กฎของอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot khøng u) EN: law of supply and demand FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎของอุปทาน[n. exp.] (kot khøng u) EN: law of supply FR: loi de l'offre [f]
กฎอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot uppason) EN: law of supply and demand FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎอุปทาน[n. exp.] (kot uppathā) EN: law of supply FR: loi de l'offre [f]
ล้นตลาด[v. exp.] (lon talāt) EN: be in oversupply FR:
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
นิตยภัต[n.] (nittayaphat) EN: honorarium for monks (who teach) ; continuous food-supply ; monthly food allowance FR:
ปัญหาผลผลิต[n. exp.] (panhā phonp) EN: supply concern FR:
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary FR:
ภาวะสินค้าล้นตลาด[n. exp.] (phāwa sinkh) EN: oversupply ; excess supply ; surplus FR:
ป้อน[v.] (pøn ) EN: provide ; supply ; offer ; input FR: approvisionner ; alimenter
ป้อนข้อมูล[v. exp.] (pøn khømūn) EN: enter ; supply information FR:
ป้อนตลาด(ด้วย)[v. exp.] (pøn talāt () EN: supply the market (with) FR: approvisionner le marché (en)
ประปา[n.] (prapā ) EN: water supply FR: alimentation en eau [m]
ระบบท่อน้ำ[n. exp.] (rabop thø n) EN: water supply system FR:
ใส่[v.] (sai) EN: supply ; apply ; add ; put in ; insert FR: mettre ; ajouter ; appliquer
เส้นอุปทาน[n. exp.] (sen uppathā) EN: supply curve FR:
โซ่อุปาทาน[n. exp.] (sō upāthān) EN: supply chain FR:

*supply* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieferfähigkeit {f}ability to supply
Gesamtangebot {n}aggregate supply
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Netzstromversorgung {f}commercial power supply
Druckluftanschluss {m}compressed air supply
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Dampfzuleitung {f}steam supply line
Gleichstromversorgung {f}DC supply
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter
Energieversorgung {f}energy supply
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply
Fremdeinspeisung {f}third party supply
Frischluftzufuhr {f}fresh air supply
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply
Einzelfilterversorgung {f}individual filter supply
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Geldmenge {f}money supply; quantity of money
Geldmengenpolitik {f}money stock policy; policy of money supply
Netzbetrieb {m}power supply operation
Bürobedarf {m}office supply
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage
Energieversorgungsunternehmen {n}power supply company
Netzanschluss {m}power supply line; connection to supply system
Speisesteckverbinder {m} [electr.]power supply connector
Stromnetz {n}power supply system
Stromzuführung {f}power supply line
Stromzuführungskabel {n}power supply cable
Versorgungsgerät {n}power supply unit
Liefermenge {f}quantity delivered; supplying quantity
Kälteversorgung {f}refrigeration supply
Kälteversorgungsanlage {f}refrigeration supply system
Lieferungsumfang {m}scope of supply
Einblastemperatur {f} [comp.]supply air temperature
Versorgungsspannung {f} [electr.]supply voltage
Versorgungsstrom {m} [electr.]supply current
USV : unterbrechungsfreie Stromversorgung {f} [electr.]UPS : uninterruptable power supply

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *supply*
Back to top