ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overfill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overfill*, -overfill-

overfill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overfill (vi.) เติมจนล้น Syn. engorge
overfill (vt.) เติมจนล้น Syn. engorge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overfilled-อุดเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กบ (v.) overfill See also: full of, fill full, become too full Syn. เต็ม, เต็มมาก, แน่น
เต็มมาก (v.) overfill See also: full of, fill full, become too full Syn. เต็ม, แน่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When one's heart is overfilled with joy, some may spill from the eyes.เมื่อหัวใจดวงหนึ่ง เปี่ยมล้นด้วยความสุขสรร อาจทำให้หยดน้ำในตาหลั่งได้

overfill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēng, ㄔㄥ, 撑 / 撐] support; prop-up; to pole a boat; to open; to overfill

overfill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā ) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload FR:
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; overfill ; fill almost to overflowing FR: remplir à ras bord
เต็มมาก[v. exp.] (tem māk) EN: overfill FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overfill
Back to top