ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sufficient*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sufficient, -sufficient-

*sufficient* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insufficient (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ Syn. deficient, inadequate Ops. adequate, sufficient
self-sufficient (adj.) พอเลี้ยงตัวเองได้ See also: พึ่งพาตัวเองได้, แบบพอเพียง, ซึ่งไม่พึ่งพาใคร Syn. autonomous, efficient, independent, self-suporting
sufficient (adj.) พอเพียง See also: พอ Syn. adequate, enough
sufficiently (adv.) อย่างเพียงพอ See also: อย่างพอเพียง Syn. adequately, enough
English-Thai: HOPE Dictionary
insufficient(อินซัฟฟีช'เชินทฺ) adj. ไม่เพียงพอ
sufficient(ซะฟิช'เชินทฺ) adj. พอ,พอเพียง,พอใจ,เต็มที่., See also: sufficiently adv., Syn. enough
English-Thai: Nontri Dictionary
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
SELF-self-sufficient(adj) พึ่งตัวเอง,อิสระ,เลี้ยงตัวเอง
sufficient(adj) เพียงพอ,พอเพียง,พอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sufficient conditionเงื่อนไขเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะบ่อนกะแบ่น (adv.) insufficiently See also: incoherently, incompletely Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ Ops. สมบูรณ์
กะพร่องกะแพร่ง (adv.) insufficiently See also: incoherently, incompletely Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น Ops. สมบูรณ์
พอแก่ความต้องการ (adv.) self-sufficiently
ยอบแยบ (v.) be insufficient See also: lack, be deficient, be meager, be inadequate, scant
อย่างพอเพียง (adv.) sufficiently See also: enough
อย่างเพียงพอ (adv.) sufficiently See also: enough Syn. อย่างพอเพียง
เต็มอิ่ม (adv.) sufficiently Syn. เต็มตื่น
เพียงพอ (adj.) sufficient See also: adequate, ample, satisfactory, enough Syn. พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง (n.) sufficient economy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the crematoria prove insufficient, pyres are set up.เมื่อเผาในปล่องไม่พอ ศพก็จะถูกนำมาเรียงเอาไว้กับไม้
If you can describe your planet to me in sufficient detail for me to make a drawing of it,แบบละเอียดมากพอที่ฉันจะวาดมันได้
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ
No, we are saying there is insufficient documentation.เปล่า เรากำลังพูดว่า เป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ
If you're lying to save your friend then you're of sufficient character to earn what you want.ถ้าคุณกำลังโกหกเพื่อช่วยเพื่อนของคุณ... ...คุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการ
You do not look sufficient of age for scientific teaching.หล่อนดูเหมือนจะอายุน้อยเกินไป ที่จะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะ
Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.
Just one bite, one scratch from these creatures is sufficient... and then you become one of them.แค่หนึ่งรอยกัด,หนึ่งรอยข่วน เหล่านี้มันเพียงพอที่จะติดเชื้อ... และหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นแบบพวกเขา
The background must be sufficiently large... for the star to measure 8 centimeters from point to point.พื้นสีขาวต้องกว้างพอที่จะรองรับ รูปดวงดาวที่มีขนาด กว้างยาวเท่ากับ 8 เซนติเมตร
Is this sufficient to placate your men?มันเพียงพอที่จะทําให้ ทหารของเจ้าสงบรึยัง
There is sufficient evidence to have you both expelled.และมีหลักฐานมากพอ ที่จะไล่เธอสองคนออก
Well, this has been sufficiently awkward.เอ่อ... ,ชักจะเริ่มอึดอัดแล้วสิ

*sufficient* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, 充足] adequate; sufficient; abundant
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, 充份] ample; sufficient; abundant; full
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
[chōng, ㄔㄨㄥ, 充] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 不足] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 充要条件 / 充要條件] necessary and sufficient condition
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, 充裕] plenty; sufficient; enough
自足[zì zú, ㄗˋ ㄗㄨˊ, 自足] self-sufficient; satisfied with oneself
足以[zú yǐ, ㄗㄨˊ ㄧˇ, 足以] sufficient to...; so much so that; so that
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, 足够 / 足夠] enough; sufficient

*sufficient* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
やる気十分;遣る気十分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something)
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P)
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] (n) {comp} insufficient data
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P)
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
手薄[てうす, teusu] (adj-na,n) short of hands; insufficient; (P)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
準備不足[じゅんびぶそく, junbibusoku] (n,adj-no) ill-preparedness; insufficient preparation; lack of preparation
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently
碌すっぽ;陸すっぽ;碌ずっぽ(ateji);碌すっぽう(ateji)[ろくすっぽ(碌すっぽ;陸すっぽ);ろくずっぽ(碌ずっぽ);ろくすっぽう(碌すっぽう), rokusuppo ( roku suppo ; riku suppo ); rokuzuppo ( roku zuppo ); rokusuppou ( roku ] (adv) (uk) (before neg. verb) (not) enough; (in)sufficiently; (un)satisfactorily
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out
額が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient

*sufficient* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร[X] (dōi mai mī ) EN: without sufficient reason FR:
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot FR: largement ; beaucoup
กะบ่อนกะแบ่ม[adv.] (kabǿnkabaem) EN: insufficiently FR:
กะบ่อนกะแบ่น[adv.] (kabǿnkabaen) EN: insufficiently FR:
กะพร่องกะแพร่ง[adj.] (kaphrǿngkap) EN: incomplete ; defective ; insufficient FR:
กะพร่องกะแพร่ง[adv.] (kaphrǿngkap) EN: insufficiently FR:
กะร่องกะแร่ง[adj.] (karǿngkarae) EN: deficient ; short of ; not up to snuff ; insufficient FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ความพยายามอย่างพอเพียง[n. exp.] (khwām phayā) EN: sufficient efforts FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:
ไม่บริบูรณ์[adj.] (mai børibūn) EN: insufficient ; lacking ; incomplete FR: incomplet
ไม่เพียงพอ[adj.] (mai phīengp) EN: insufficient ; inadequate ; not enough FR: insuffisant
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate ; not enough FR: insuffisant
เงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: necessary and sufficient condition FR: condition nécessaire et suffisante [f]
เงื่อนไขเพียงพอ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: sufficient condition FR: condition suffisante [f]
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
เพียงพอ[adj.] (phīengphø) EN: sufficient ; adequate FR: suffisant
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice FR: suffire
พอ[adj.] (phø) EN: sufficient ; adequate FR: suffisant
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; self-sufficient ; adequate ; ample FR: suffisant
เต็มอิ่ม[adj.] (tem im) EN: more than satisfied ; sufficiently FR: assouvi ; rassasié ; comblé ; repu ; saturé
เต็มตา[adv.] (temtā) EN: clearly ; soundly ; sufficiently ; distinctly FR:
เต็มตื่น[adv.] (tem teūn) EN: sufficiently FR:
ยอบแยบ[v.] (yøpyaēp) EN: be low ; be in low water ; be depleted ; lack ; be insufficient FR: être bas ; manquer

*sufficient* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenügend {adj} | ungenügender | am ungenügendsteninsufficient | more insufficient | most insufficient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sufficient*
Back to top