ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*snare*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snare, -snare-

*snare* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ensnare (vt.) วางกับดักสัตว์ See also: ดักสัตว์ Syn. net, trap
ensnare (vt.) หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย See also: หลอกให้ติดกับ Syn. entangle, lure, trap
lay a snare (idm.) ดักจับ See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
snare (n.) กับดัก See also: แร้ว, จั่น Syn. hook, trap, springe
snarer (n.) ผู้วางกับดัก
English-Thai: HOPE Dictionary
ensnarevt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก., See also: ensnarer n.
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
snare drumn. กลองแต๊ก
English-Thai: Nontri Dictionary
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
snareบ่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะริง (n.) snare for trapping the skipping animals Syn. กะหริ่ง
กะหริ่ง (n.) snare for trapping the skipping animals
ครืน (n.) snare See also: trap
ติดแร้ว (v.) be trapped in a snare See also: fall into the net (/snare)
วางบ่วง (v.) place a snare See also: snare Syn. วางกับดัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย
Not one of them born... whose asshole wouldn't pucker up tighter than a snare drum when you asked them for funds.ไม่ได้หนึ่งของพวกเขาเกิด ... ซึ่งไอ้จะไม่ย่นขึ้นแน่นกว่าดักตีกลองเมื่อคุณถามพวกเขาสำหรับเงิน
Until, when chance came it ensnared a new bearer.จนกระทั่งเมื่อโอกาสเหมาะ ผู้ครอบครองรายใหม่ก็ติดกับ
Well, here's one Dwarf she won't ensnare so easily.ฮึ ข้าคนแคระคนนี้แหละ ที่เจ้าจะไม่สามารถหลอกลวงข้าได้ง่ายๆ
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
Devil's Snare, Devil's Snare.ปิศาจจำศีล ปิศาจจำศีล มันมีพิษสง
A tiny, insignificant detail. (Loud, repetitive snare hits) (Sugababes:แต่ไม่มีปัญหาหรอก เรื่องจิ๊บจ๊อย (วงชูการ์เบบี้ :
Like a bird from the snare of the fowler...เหมือนกับนก จากกับดัก
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ
I think J.J. May have snared the last viable donor.โอ้ ไม่ๆ แต่ฉันคิดว่าเจเจอาจหาผู้บริจาคดี ๆ ให้ฉันได้สักคน
You can always depend on constance to snare some wunderkind.เธอสามารถเชื่อใจคอนสแตนซ์แล้วใส่ร้ายเด็กอัจฉริยะได้นะ
He shall deliver thee from the snare of the fowler...เขาจะส่งเจ้า \ ไปจากกับดักแห่งนายพราน

*snare* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱陷[yòu xiàn, ㄧㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 诱陷 / 誘陷] snare

*snare* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スネアドラム[, suneadoramu] (n) snare drum
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P)
罠にかかる;罠に掛かる[わなにかかる, wananikakaru] (exp,v5r) (1) to be caught in a trap (snare, etc.); (2) to fall for (a trick, ambush, etc.)
罠網[わなみ, wanami] (n) snare
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare

*snare* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่วง[n.] (būang) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
ดัก[n.] (dak) EN: snare ; trap FR: piège [m]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ดักจับ[v.] (dakjap) EN: entrap ; ensnare FR: piéger
ห่วง[n.] (hūang = hua) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
กับดัก[n.] (kapdak) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
กะริง[n.] (karing) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
กลองแต๊ก[n. exp.] (kløng taek) EN: snare drum FR:
กระหริ่ง[n.] (kraring) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
โพน[v.] (phōn) EN: catch ; trap ; ensnare FR:
ตลบนก[v.] (talopnok) EN: snare a bird in a net ; cast over a bird FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in ; get trapped by FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
ติดแร้ว[v. exp.] (tit raeo) EN: be caught in a spring-trap ; ensnare FR: être pris au piège
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]

*snare* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Snaresinselpinguin {m} [ornith.]Snares Island Penguin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *snare*
Back to top