ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-snare-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snare, *snare*,

-snare- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not one of them born... whose asshole wouldn't pucker up tighter than a snare drum when you asked them for funds.ไม่ได้หนึ่งของพวกเขาเกิด ... ซึ่งไอ้จะไม่ย่นขึ้นแน่นกว่าดักตีกลองเมื่อคุณถามพวกเขาสำหรับเงิน
A tiny, insignificant detail. (Loud, repetitive snare hits) (Sugababes:แต่ไม่มีปัญหาหรอก เรื่องจิ๊บจ๊อย (วงชูการ์เบบี้ :
Like a bird from the snare of the fowler...เหมือนกับนก จากกับดัก
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ
You can always depend on constance to snare some wunderkind.เธอสามารถเชื่อใจคอนสแตนซ์แล้วใส่ร้ายเด็กอัจฉริยะได้นะ
He shall deliver thee from the snare of the fowler...เขาจะส่งเจ้า \ ไปจากกับดักแห่งนายพราน
Deliver this from the snare of the fowler, from the pestilence from the darkness.ส่งไปจากกับดัก \ ของเหล่านักล่า, จากบรรดาโรคร้าย จากความมืด... .
How did Reynard get past Woods' snare to begin with?เรย์นาร์ดผ่านม่านพลังวู้ดส์ไปได้ไง
Hershel, take the snare pole.เฮอร์เชลจับบ่วงนี้ไว้
Someone hanged his neck on the snare and strangled him from behind the rafters!มีคนแขวนคอเขาเข้าไปในบ้วงเชือก แล้วรัดคอจากด้านหลังขื่อ
Tackle shop don't open until morning, but if you want to go out and try and snare some of New England's finest pescatarian creatures,ร้านขายอุปกรณ์ตกปลายังไม่เปิดจนกว่าจะเช้า แต่ถ้าพวกคุณอยากจะ ไปลองตกปลา สายพันธ์pescatarian ที่ดีที่สุดของ New England แล้วล่ะก็
The animal that escapes a snare doesn't necessarily go after the poacher.สัตว์ที่หนีหลุดจากกรง ไม่จำเป็นจะต้องรนหาทางกลับเข้าไป

-snare- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スネアドラム[, suneadoramu] (n) snare drum
罠網[わなみ, wanami] (n) snare

-snare- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่วง[n.] (būang) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
ดัก[n.] (dak) EN: snare ; trap FR: piège [m]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ห่วง[n.] (hūang = hua) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
กับดัก[n.] (kapdak) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
กะริง[n.] (karing) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
กลองแต๊ก[n. exp.] (kløng taek) EN: snare drum FR:
กระหริ่ง[n.] (kraring) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
ตลบนก[v.] (talopnok) EN: snare a bird in a net ; cast over a bird FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in ; get trapped by FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -snare-
Back to top