ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*self-control*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-control, -self-control-

*self-control* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-control (n.) การข่มใจตนเอง See also: การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว Syn. self-discipline, self-restraint, temperance
self-controlled (adj.) ซึ่งควบคุมตนเองได้
English-Thai: HOPE Dictionary
self-control(เซลฟฺคันโทรล') n. การบังคับตนเอง,การควบคุมตนเอง,การควบคุมอารมณ์,การควบคุมจิตใจ., See also: self-controlled adj. self-controlling adj., Syn. self-command,self-discipline,self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-controlการควบคุมตนเอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนะใจตัวเอง (v.) be self-controlled See also: exercise self-restraint Syn. ชนะใจตัวเอง
ยม (v.) self-control See also: collect, compose, restrain, control, overcome Syn. สำรวม, เหนี่ยวรั้ง
สำรวม (v.) self-control See also: collect, compose, restrain, control, overcome Syn. เหนี่ยวรั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to exercise a lot of self-controlฉันต้องฝึกควบคุมตนเองอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง
I'm saying, if you had a little more self-control, you could locate the trigger.ผมบอกว่า, ถ้าคุณควบคุมตัวเองมากกว่านี้ คุณอาจจะควบคุมกระตุ้น
No self-control,lost everything,trying to stop."ควบคุมตัวเองไม่ได้" "สูญเสียทุกสิ่ง"
It implies self-control and forbearance.บ่งบอกถึงการควบคุมตนเองและขันติ
If you'd been able to exercise a little more self-control, you might have been able to live long enough to tell your children about this.ถ้านายสามารถควบคุมตัวเองได้มากกว่านี้อีกสักหน่อย นายก็คงมีชีวิตอยู่นานพอที่จะ บอกเรื่องนี้กับลูกหลาน
It is taking every ounce of self-control not to march over and tell her what a terrible motherมันคือการควบคุมของเราเอง ไม่ถึงเดือนมีนาคมและบอกเธอสิ่งที่แม่กลัว
And it is taking all my self-control not to help her.และมันก็ต้องใช้การควบคุมตัวเองทั้งหมดของฉัน
Have any idea what kind of self-control it takes not to kill you both right now?รู้อะไรไหมว่า ผมต้องบังคับใจตัวเองแค่ไหน ที่จะไม่ฆ่าคุณทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลย?
I thought you had more self-control than that, man.ฉันนึกว่าควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้นะเพื่อน
"I'm so proud that I have so much self-control."*ฉันภูมิใจมากที่ ควบคุมอารมณ์ไว้ได้*
Heh. You just pointed out that I have no self-control.เฮ คุณกำลัวจะมา ชี้ประเด็นรึว่าฉันควบคุม ตัวเองไม่ได้
Therefore, Stan is unable to use self-control.อีกอย่าง สแตนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดี

*self-control* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, 克制] restraint; self-control

*self-control* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルフコントロール[, serufukontoro-ru] (n) self-control
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
慎み;謹み;慎しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
禁慾[きんよく, kinyoku] (n,vs) abstinence; self-control
自制心[じせいしん, jiseishin] (n) self-control; self-restraint
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)

*self-control* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบรกแตก[X] (brēk taēk) EN: lose one's self-control FR:
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
หักใจ[v.] (hakjai) EN: restrain one's feelings ; exercise self-control FR: contrôler ses émotions
การควบคุมตนเอง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: self-control FR:
การควบคุมตัวเอง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: autoregulation ; self-control FR: self-control [m] (anglic.)
ครองตน[v. exp.] (khrøng ton) EN: exercise self-control FR:
ลืมตน[v.] (leūmton) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
ลืมตัว[v.] (leūmtūa) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
เสงี่ยม[adj.] (sa-ngīem) EN: reserved ; modest ; self-controlled ; polite ; unassuming FR: discret ; réservé ; calme
ทมะ[n.] (thama) EN: self-command ; self-control ; taming ; subjugation ; training ; mastery ; adjustment FR:
ยับยั้งชั่งใจ[v.] (yapyangchan) EN: have self-restraint ; exercise self-restraint ; have self-control ; exercise self-control ; practice self-control FR:
ยม[v.] (yom) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *self-control*
Back to top