ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scant, -scant-

*scant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descant on (phrv.) ร้องเสียงสูงขึ้น Syn. descant upon
descant on (phrv.) พูดยืดยาวเกี่ยวกับ See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
descant upon (phrv.) ร้องเสียงสูงขึ้น Syn. descant on
descant upon (phrv.) พูดยืดยาวเกี่ยวกับ See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
scant (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี Syn. scarce, insufficient, limited
scant (vt.) ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ) See also: ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ไม่เพียงพอ
scant (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scantily (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely
scantiness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack, smallness
scantly (adv.) อย่างขาดแคลน
scantness (n.) ความขัดสน
scanty (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ Syn. scant, scarce, sparse
English-Thai: HOPE Dictionary
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
discant(n. ดิส'แคนท; v. ดิสแคนท') n.,vi. ดูdescant. -discanter n. ดูdiscant
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
English-Thai: Nontri Dictionary
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Best scante ever.ของชั้นยอดเท่าที่เคยมีว่ะ
En route to Coruscant to stand trial for war crimes, evil separatist leader Nute Gunray has broken free of his Jedi escort.ระหว่างการเดินทางไปยังคอรัสซัง เพื่อตัดสินคดีอาชญากรรมสงคราม ผู้นำปีศาจของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้ฝ่ากองกำลังคุ้มกันของเจไดออกมา
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา
Tell me that ain't the finest scante you ever laid eyes on.บบอกฉันสิว่ามันไม่ชั้นเกรดเยี่ยมที่สุด เท่าที่นายเคยเห็นมา
You need me, man, because I cooked that scante in your hands.นายจะเคลิ้มตัวเบาหวิว ไปอีกหลายวันทีเดียว มันเป็นสินค้าตัวใหม่ของเขา และฉันช่วยกันคิดค้นขึ้นมา
Now get me as far away from Coruscant as possibleตอนนี้ก็รีบพาข้าไปจาก คอรัสซังไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้!
* * play hard to get, females get jealous * * okay, smarty, go to a party * * girls are scantily clad and show a body * * a chick walks by, you wish you could sex her *# ถ้าเล่นตัว หล่อนก็ขี้หึง # # โอเค พ่อคนฉลาด ไปที่ปาร์ตี้ # # สาวนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เรือนร่าง #
Now, this place is scant miles from the farm roadร้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากฟาร์ม โร้ด
Meanwhile, Jedi Anakin Skywalker has been away from Coruscant on a lengthy tour of duty leading the clone army.ในระหว่างนั้น เจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้เดินทางห่างไกลจากคอรัสซัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่แสนยาวนาน ในการเป็นผู้นำกองทัพโคลน
During the destruction of the Queen's temple, the Jedi apprehended her advisor Poggle the Lesser, and now prepare to deliver the villain to Coruscant for trial...ระหว่างการทำลายวิหารราชินี เหล่าเจไดได้จับกุมที่ปรึกษาของเธอ พอคเกิล เดอะ เลสเซอร์ และบัดนี้ได้เตรียมการที่จะส่งตัวผู้ร้าย ไปยังคอรัสซังเพื่อพิจารณาคดี
We're delivering Poggle to Coruscant, and Cestus is not exactly on the way.เรากำลังส่งพอคเกิลไปที่คอรัสซัง แล้วเซ็สตัสก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางนั้น
And after we've delivered Poggle to Coruscant, we'll rendezvous with you for the voyage to Dantooine.และหลังจากที่เราส่งตัวพอคเกิล ไปที่คอรัสซังแล้ว เราจะมารวมพลกับพวกเจ้า เพื่อเดินทางไปยังแดนทูอีน

*scant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, 菼] Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass); Miscanthus sinensis (feather grass)
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, 微薄] scanty; meager
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge
[máng, ㄇㄤˊ, 芒] Miscanthus sinensis (a type of grass); variant of 邙

*scant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャンティー[, sukyantei-] (n) scanties
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty
紫露草[むらさきつゆくさ;ムラサキツユクサ, murasakitsuyukusa ; murasakitsuyukusa] (n) (uk) Ohio spiderwort (Tradescantia ohiensis)
茅場[かやば, kayaba] (n) hayfield; field of miscanthus
[おぎ, ogi] (n) Amur silvergrass (Miscanthus sacchariflorus); (P)
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open

*scant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muan) EN: Purple heart ; Purple tradescantia  FR:
ก้ามปูหลุด[n. exp.] (kāmpūlut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew ; Tradescantia zebrinahort FR: Tradescantia zebrinahort
กาบหอยแครงแคระ [n. exp.] (kāphøikhraē) EN: boat-lily ; oyster lily ; candle lily ; white-flowered tradescantia ; oyster plant FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adj.] (karǿmkaraem) EN: sparse ; scanty FR:
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
นุ่งน้อยห่มน้อย[v. exp.] (nung nøi ho) EN: be scantily dressed FR:
นุ่งน้อยห่มน้อย[adv.] (nung nøi ho) EN: scantily clad FR:
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: scant ; occasional FR:
หร็อมแหร็ม[adj.] (rǿmraem) EN: sparse ; scanty ; thin FR:
ว่านกาบหอย[n. exp.] (wān kāphøi) EN: Oyster plant ; White-flowered tradescantia FR:
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé

*scant* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dürftig; knapp; spärlich; karg {adj} | dürftiger; knapper; spärlicher; karger | am dürftigsten; am knappsten; am spärlichsten; am kargstenscanty | more scanty; scantier | most scanty; scantiest
knapp {adv}scantily; scantly
naszierend {adj} [chem.]nascant
notdürftig {adj} | notdürftiger | am notdürftigstenscanty | scantier | scantiest
Knappheit {f}scantness
schütter {adj}scanty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scant*
Back to top