ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scant, *scant*,

-scant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, this place is scant miles from the farm roadร้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากฟาร์ม โร้ด

-scant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge

-scant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference

-scant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: scant ; occasional FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scant-
Back to top