ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rocket*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rocket, -rocket-

*rocket* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orbital rocket (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. space satellite
rocket (n.) จรวด See also: เครื่องยนต์จรวด Syn. spacecraft
rocket (n.) ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด Syn. missile
rocket (n.) พลุ See also: พลุสัญญาณ, ดอกไม้ไฟ Syn. skyrocket
rocket (vi.) พุ่งไปอย่างรวดเร็ว Syn. move fast
rocket (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Syn. ascend, rise, soar
rocket (vt.) ส่งจรวด
rocket (n.) พืชชนิดหนึ่ง
rocket launcher (n.) ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ See also: หลุมใต้ดิน Syn. pit
rocketeer (n.) อาชญากร See also: คนร้าย Syn. gangster
rocketry (n.) การศึกษาเกี่ยวกับจรวด
sky rocket (sl.) กระเป๋า
skyrocket (vi.) ลอยขึ้นสูงอย่างฉับพลัน Syn. rocket, shoot up
skyrocket (vi.) ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
skyrocket (vt.) ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างฉับพลัน
sprocket (n.) โซ่ฟันเฟือง
English-Thai: HOPE Dictionary
ato rocketabbr. assisted takeoff rocket จรวดช่วยเสริมการบิน
crocket(ครอค'คิท) n. สิ่งประดับเป็นรูปใบม้วน
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand
rocketry(รอค'คิทรี) n. วิทยาการที่เกี่ยวกับจรวด,จรวดวิทยา
sprocket(สพรอค'คิท) ล้อฟันเฟือง,โซ่ฟันเฟือง, Syn. sprocket wheel
English-Thai: Nontri Dictionary
rocket(n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
sprocket(n) เฟืองล้อรถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sprocketเฟืองโซ่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rocketryจรวด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
retro (n.) คำเรียกสั้นๆ ของ retrorocket
จรวด (n.) rocket See also: space vehicle, rocket engine, missile
ลูกหนู (n.) string-running rocket See also: kind of firework
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we use the Discovery as a booster rocket for the launch.เป็นจรวดบูสเตอร์สำหรับการ เปิดตัว
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า"
They're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา
We missed the rocket. it didn't work.เลเซอร์พลาดเป้า ไม่โดนจรวด
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้
We're not asking you to build the beastly rockets or push the button.เราไม่ได้ขอให้คุณที่จะสร้างจรวดเยี่ยงสัตว์หรือกดปุ่ม
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ...
Wait a minute. I just lit a rocket. Rockets explode!เดี๋ยวนะ ฉันจุดจรวด จรวดระเบิด
What about breaking the sound barrier or rockets to the moon, or atomic energy or a mission to Mars?สิ่งที่เกี่ยวกับการ ทำลายกำแพงเสียง หรือจรวดไปดวงจันทร์หรือ พลังงานปรมาณูหรือ ภารกิจไปยังดาวอังคาร?
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก
The finest rockets ever seenพลุอันงดงามที่ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อน

*rocket* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)
火箭炮[huǒ jiàn pào, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄠˋ, 火箭炮] rocket artillery
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, 飙涨 / 飆漲] soaring inflation; rocketing prices
飞涨[fēi zhǎng, ㄈㄟ ㄓㄤˇ, 飞涨 / 飛漲] soaring inflation; rocketing prices
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
运载火箭[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 运载火箭 / 運載火箭] carrier rocket
火箭[huǒ jiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 火箭] rocket

*rocket* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスロック[, asurokku] (n) Anti-Submarine ROCket; ASROC
スプロケット[, supuroketto] (n) sprocket
スプロケットフィード[, supurokettofi-do] (n) {comp} sprocket feed
ラムダロケット[, ramudaroketto] (n) Lambda rocket
ロケット[, roketto] (n) (1) locket; (2) rocket; (P)
ロケットランチャー[, rokettorancha-] (n) rocket launcher
ロケット弾発射機[ロケットだんはっしゃき, roketto danhasshaki] (n) (obsc) rocket launcher
ロケット発射筒[ロケットはっしゃとう, roketto hasshatou] (n) rocket launcher
ロケット花火[ロケットはなび, roketto hanabi] (n) skyrocket; bottle rocket
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis)
天井抜け[てんじょうぬけ, tenjounuke] (n) skyrocketing (prices)
天井知らず[てんじょうしらず, tenjoushirazu] (n) skyrocketing (prices)
打ち上げ花火[うちあげはなび, uchiagehanabi] (n) skyrocket (firework)
暴騰[ぼうとう, boutou] (n,vs) sudden rise; sharp rise; boom; skyrocketing; (P)
溶発[ようはつ, youhatsu] (n) ablative shield (rocket)
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks
狼煙;烽火;狼烟[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] (n) {comp} feed hole; sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] (n) {comp} feed track; sprocket track
融除[ゆうじょ, yuujo] (n) ablation shield (rocket)
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement
鎖歯車[くさりはぐるま, kusarihaguruma] (n) sprocket wheel
鎖車[くさりぐるま, kusariguruma] (n) (See 鎖歯車) sprocket wheel
離昇[りしょう, rishou] (n,vs) lift-off (e.g. of rockets, planes, etc.); take-off
青天井[あおてんじょう, aotenjou] (n) blue sky; outdoor; skyrocketing
飛燕草[ひえんそう;ヒエンソウ, hiensou ; hiensou] (n) (uk) rocket larkspur (Consolida ajacis)
飛翔体[ひしょうたい, hishoutai] (n) flying object (e.g. a rocket, missile, etc.); projectile
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track

*rocket* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; rocket ; fireworks FR: fusée [f]
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket FR: fusée [f]
ฉุดไม่อยู่[v. exp.] (chut mai yū) EN: soar ; skyrocket FR:
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket FR: fusée spatiale [f]
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon) EN: rocket engine FR: moteur de fusée [m]
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]
ประเพณีบุญบั้งไฟ[n. exp.] (praphēnī bu) EN: fireworks festival ; Bang Fai rocket festival FR:
ร็อกเกต[n.] (rǿkkēt) EN: rocket ; roquette ; arugula FR: roquette [f]
สลัดร็อกเกต[n. exp.] (salat rǿkkē) EN: rocket salad FR:
สเตอร์[n.] (satoē) EN: sprocket FR: pignon [m]
สเตอร์หลัง[n. exp.] (satoē lang) EN: rear sprocket FR:
สเตอร์หน้า[n. exp.] (satoē nā) EN: front sprocket FR:
ยิงจรวด[v. exp.] (ying jaruat) EN: launch a rocket FR: lancer une fusée

*rocket* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Igelrad {n}sprocket wheel
Raketenstart {m}rocket assisted take off
Raketentechnik {f}rocketry
Raketenwerfer {m}rocket launcher
Führungsloch {n}sprocket hole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rocket*
Back to top