ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*refuse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น refuse, -refuse-

*refuse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refuse (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. deny, decline, reject
refuse (n.) ขยะ See also: ของเสีย Syn. garbage, rubbish, trash
refuse to (phrv.) ไม่อนุญาตให้ See also: ไม่ยอมรับ Syn. deny to
English-Thai: HOPE Dictionary
refuse(รีฟิวซ') vt.,vi. ปฏิเสธ,ไม่ยอม,ไม่ยอมให้,ไม่ยอมรับสิทธิ n. (เรฟ'ฟิวซ) ขยะ,กาก,สิ่งของที่ทิ้งแล้ว,เศษที่ใช้แล้ว adj. ถูกทิ้ง,ทิ้งแล้ว,ไร้ค่า, See also: refusable adj., Syn. decline ###A. accept
English-Thai: Nontri Dictionary
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refuseปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refuse and refuse disposalการกำจัดขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยะ (n.) refuse See also: dirt, excretion, rubbish Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย
ของเน่าเสีย (n.) refuse See also: dirt, excretion, rubbish Syn. สิ่งปฏิกูล, ขยะ
ดึงดัน (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดื้อ
ดึงดัน (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดื้อ
ดื้อ (v.) refuse to obey See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious Syn. ขัดขืน
ดื้อ (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน
ดื้อ (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน
ปฏิกูล (n.) refuse See also: dirt, excretion, rubbish Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย, ขยะ
ปากแข็ง (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน, ดื้อ
ปากแข็ง (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน, ดื้อ
พยศ (v.) refuse to obey See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious Syn. ดื้อ, ขัดขืน
รถขนขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
รถบรรทุกเก็บขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck
ไม่ยอม (v.) refuse See also: deny, be not willing to, not allow, say no Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม
ไม่ยอมรับ (v.) refuse to admit See also: refuse to acknowledge Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด
ไม่ยินยอม (v.) refuse See also: deny, be not willing to, not allow, say no Syn. ไม่สมยอม
ไม่รับ (v.) refuse to admit See also: refuse to acknowledge Syn. ไม่รับผิด
ไม่รับผิด (v.) refuse to admit See also: refuse to acknowledge Syn. ไม่รับ
ไม่สมยอม (v.) refuse See also: deny, be not willing to, not allow, say no Syn. ไม่ยินยอม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
I refuse to believe itฉันขอไม่เชื่อมัน
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันจะให้ข้อเสนอกับเขาที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันกำลังจะให้ข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let him who refuses beware!พวกที่คัดค้านพึงระวังตัว
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it.ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด
There are those who refused to believe, or believed only for brief moments.บางคนไม่เชื่อถึงเหตุครั้งนี้ บางคนจำมันอยู่แค่ไม่นาน
My troops refuse to fight against his people.{\cHFFFFFF}My troops refuse to fight against his people.
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม
No Sicilian can refuse any request on his daughter's wedding day.ไม่มีซิซิลีสามารถปฏิเสธคำขอในวันแต่งงานของลูกสาวของเขาใด ๆ
He never asks a second favor when he's been refused the first.เขาไม่เคยถามความโปรดปรานที่สองเมื่อเขาถูกปฏิเสธครั้งแรก
He refused to share them.He refused to share them.
When did I ever refuse an accommodation?When did I ever refuse an accommodation?
When did I ever refuse, except one time?When did I ever refuse, except one time?
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.

*refuse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 拒之门外 / 拒之門外] to lock one's door and refuse to see sb
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
废料[fèi liào, ㄈㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 废料 / 廢料] waste products; refuse; garbage

*refuse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk
御免を蒙る[ごめんをこうむる, gomenwokoumuru] (exp,v5r) (1) to receive permission; (2) (See 御免蒙る・2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) (See 御免蒙る・3) to refuse; to beg off doing
御免蒙る;御免被る;ご免被る;ご免こうむる[ごめんこうむる, gomenkoumuru] (exp,v5r) (1) (See 御免を蒙る・1) to receive permission; (2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) to refuse; to beg off doing
拒否る[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
板子一枚下は地獄[いたごいちまいしたはじごく, itagoichimaishitahajigoku] (exp) (id) The sea and the gallows refuse none
[かす, kasu] (n) dregs; feces; refuse; scum
焚き火;たき火;焚火[たきび, takibi] (n,vs) (1) open-air fire (e.g. for garden refuse); bonfire; (2) open fire (e.g. in a kitchen)
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake
突っ撥ねる;突っぱねる[つっぱねる, tsuppaneru] (v1,vt) to reject; to spurn; to turn down; to refuse
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
蹴飛ばす;蹴とばす[けとばす, ketobasu] (v5s,vt) to kick away; to kick off; to kick (someone); to refuse; to reject
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse

*refuse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: cheat ; refuse to pay FR:
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
การกำจัดขยะมูลฝอย[n. exp.] (kān kamjat ) EN: refuse disposal FR:
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (katmaiplǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously FR:
กัดติด[v.] (kattit) EN: refuse to let go ; act tenaciously FR:
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsa) EN: disobey an order FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้-[n., pref.] (khī ; khī-) EN: waste ; dung ; refuse ; dirt FR: déchet, [m] ; détritus [mpl]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement FR: déchet [m] ; ordure [f] ; rebut [m]
คุมฝอย[n.] (khumføi) EN: garbage ; refuse ; kindling FR:
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
หลบภัย[v.] (lopphai) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum ; shelter FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
ไม่เอา[v. exp.] (mai ao) EN: not accept ; do not want ; not give a hoot (for) FR: ne pas en vouloir ; ne pas accepter ; refuser ; je n'en veux pas ; Pas d'accord !
ไม่ให้[v. exp.] (mai hai) EN: refuse ; keep from ; not have the right ; not allow FR: ne pas laisser ; ne pas permettre ; ne pas autoriser ; refuser
ไม่ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (mai hai sam) EN: give an interview FR: refuser un entretien
ไม่กิน[v. exp.] (mai kin) EN: FR: refuser de manger
ไม่กดมิเตอร์[v. exp.] (mai kot mit) EN: refuse to use the meter FR:
ไม่มีสิทธิ์สอบ[v. exp.] (mai mī sit ) EN: FR: être refusé aux examens
ไม่รับตำแหน่ง[v. exp.] (mai rap tam) EN: FR: refuser un poste
ไม่รับรู้[v. exp.] (mai raprū) EN: ignore ; refuse responsability FR:
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused FR:
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter ; ne pas reconnaître
ไม่ยอมให้[v. exp.] (mai yøm hai) EN: FR: refuser que ; ne pas céder
ไม่ยอมเลย ; ไม่ยอม...เลย[v. exp.] (mai yøm loē) EN: FR: refuser catégoriquement ; refuser catégoriquement …
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
ไม่ยอมรับความจริง[v. exp.] (mai yømrap ) EN: FR: refuser la vérité
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
ปากแข็ง[v. exp.] (pākkhaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; refuse to talk FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline ; deny FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
ปฏิเสธคำขอ[v. exp.] (patisēt kha) EN: refuse a request FR:
ปฏิเสธความจริง[v. exp.] (patisēt khw) EN: deny reality ; refuse to admit the truth FR: nier la vérité
เผาขยะ[v. exp.] (phao khaya) EN: burn away the refuse ; set fire to the refuse FR: incinérer les ordures
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious FR: refuser d'obéir
รถบรรทุกขยะ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถเก็บขยะ[n. exp.] (rot kep kha) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถขยะ[n. exp.] (rot khaya) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck FR: camion-poubelle [m] ; camion poubelle [m]

*refuse* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin
Abfallschacht {m}refuse chute
Müllabfuhr {f}refuse collection; garbage collection [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *refuse*
Back to top