ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pigheaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pigheaded*, -pigheaded-

pigheaded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pigheaded (adj.) ดื้อ See also: ดื้อด้าน, ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น Syn. bullheaded, mulish, stubborn
English-Thai: HOPE Dictionary
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's so pigheaded and his relationships are a mess...เขาหัวดื้อจะตาย อัธยาศัยก็ไม่ดี
Only because someone was being pigheaded and couldn't wait.นั่นก็เพราะว่ามีบางคนดื้อ ไม่ยอมรอนั่นแหละ
I know that Dwarves can be obstinate ... and pigheaded and ... difficult.และปากแข็งมาก ยากที่น่าสงสัยและลิขสิทธิ์
He might almost be cute if it wasrt for that pigheadedness.เขาเกือบจะอาจจะน่ารักถ้ามัน wasrt สำหรับ Pigheadedness ที่

pigheaded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded
業突張り;強突張り[ごうつくばり, goutsukubari] (adj-na,n) (1) stubbornness; pigheaded person; (2) miser

pigheaded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดันทุรัง[adj.] (danthurang) EN: mulish ; pigheaded ; bullheaded ; stubborn FR:
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; dogged (in) FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ดึงดัน[adj.] (deungdan) EN: stubborn ; headstrong ; pigheaded ; persistent FR: obstiné ; borné ; têtu ; entêté ; buté
ตะบี้ตะบัน[adv.] (tabītaban) EN: without stopping ; without giving any thought to ; unceasingly ; pigheadedly FR: sans cesse

pigheaded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stur; dickköpfig {adj} | sturer | am sturstenpigheaded | more pigheaded | most pigheaded
Querkopf {m}pigheaded fellow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pigheaded
Back to top