ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*offense*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น offense, -offense-

*offense* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offense (n.) การกระทำผิด See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย Syn. felony, crime
offense (n.) การโจมตี See also: การจู่โจม Syn. attack, assault Ops. defence
offense (n.) ความโกรธเคือง See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง Syn. resentment, wrath Ops. pleasure
offenseless (adj.) ซึ่งป้องกันไม่ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inchoate offensesความผิดที่กระทำยังไม่สำเร็จ [TU Subject Heading]
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No offense, Colonel, but I think I'll put this to Danny.- อย่าถือกันนะท่านผู้พัน
It's a court-martial offense to imagine-- to dream of blowing it up.แค่ฝันถึงการระเบิดสะพานนั่น--- ศาลทหารก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว
Wrong person. Forgive me. No offense intended.ผิดตัว ขอโทษที อย่าว่ากันนะ
No offense, but I don't believe the Red Sea and I don't believe six days to create the world.ขอโทษที แต่ผมไม่เชื่อเรื่องทะเลแดง และผมไม่เชื่อว่า ท่านสร้างโลกภายใน 6 วัน
No offense. I'd like to discuss this in some detail.ผมอยากอธิบายรายละเอียด
You gotta call offense on that shit.นายน่าจะเรียกมันว่าการรุกนะ เมื่อกี๊
That's no offense to you, Adam.-งานเลี้ยงสนุกนะ โดโรที -หาเรื่องกันใช่ไหม
Well, no offense to Aristotle... but in my three years at Harvard...ค่ะ ไม่ได้จะโจมตีอริสโตเติลนะคะ แต่ช่วงสามปีของฉันที่ฮาวาร์ด
I haven't seen an offense that good since I played.ฉันไม่เคยเห็นตัวรุกทำเกมส์เก่งหยังงั้นตั้งแต่สมัยฉันเล่นเลย
No offense, sweetheart.No offense, sweetheart.
It does not take offense and is not resentful."ไม่คุ่นเคือง และไม่เปอะเปื้อน
It does not take offense and is not resentful.ไม่ขุ่นเคือง ไม่เปอะเปื้อน

*offense* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检举[jiǎn jǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, 检举 / 檢舉] to report (an offense to the authorities); to inform against sb
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
罪行[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 罪行] crime; offense

*offense* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフェンス[, ofensu] (n) offense; offence
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition
差し障り[さしさわり, sashisawari] (n) offence; offense; hindrance
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
破戒[はかい, hakai] (n) breaking a commandment (usually religious); offense against the Buddhist commandments (offence)
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear
腹を立てる[はらをたてる, harawotateru] (exp,v1) to take offense; to take offence; to get angry; to lose one's temper
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence

*offense* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชญากรรม [n.] (ātchayākam ) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรม[n.] (ātyākam = ā) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: be hurt ; grieve ; hurt the feelings FR: offenser ; froisser
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
การกระทำความผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: offense ; offence (Am.) FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ข้อขัดใจ[n. exp.] (khø khatjai) EN: FR: offense [f] ; outrage [m]
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict FR: délit [m] ; forfait [m] ; infraction [f]
ความผิดอันยอมความได้[n. exp.] (khwāmphit-a) EN: compoundable offense FR:
ความผิดอาญา[n. exp.] (khwām phit ) EN: criminal offense FR: acte criminel [m]
ความผิดเกี่ยวกับ[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences relating to ; offenses relating to (Am.) FR:
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences against property ; offenses against property (Am.) FR:
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter FR:
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché ; irascible ; susceptible
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
เปรียบเทียบปรับ[n. exp.] (prīepthīep ) EN: fine in settlement of an offense FR:
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รู้สึกไม่ดี[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: take offense ; have bad feelings (about) FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
ทำผิด[v. exp.] (tham phit) EN: make a mistake ; commit an error ; do something wrong ; be in the wrong ; commit an offense FR: se tromper ; faire erreur ; commettre une erreur ; être dans l'erreur
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage ; take offense FR: prendre en grippe
โทษานุโทษ[n.] (thōsanuthōt) EN: offense FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: crime ; offense ; guilt ; charge ; fault FR: crime [m]
โทษกรณ์[n.] (thōtsakøn) EN: offense ; penalty FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ทำให้เคือง[v.] (thamhai khe) EN: offend (make someone offended) FR: choquer ; offenser

*offense* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsdelikt {n}traffic offence; traffic offense [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *offense*
Back to top