ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*negation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น negation, -negation-

*negation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abnegation (n.) การละทิ้ง See also: การสละ Syn. denial, self-denial, self-renunciation
negation (n.) คำปฏิเสธ See also: การปฏิเสธ, ความไม่เห็นด้วย Syn. opposition
negation (n.) คำลบล้าง See also: ข้อคิดเห็นหรือหลักการที่นำมาใช้ลบล้าง, สิ่งหักล้าง Syn. invalidation, nullification
self-abnegation (n.) การปฏิเสธตัวเอง See also: การไม่สนใจตัวเอง Syn. self-denial, humility, resignation
English-Thai: HOPE Dictionary
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
negationนิเสธ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
negationนิเสธ, นิเสธของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Five days ago, a rogue group of divergents posing as Dauntless brutely invaded Abnegation in an obvious attempt to cripple the faction system by attacking it's most vulnerable members.การกบฎ, การต่อต้าน, และควบคุมไม่ได้ เมื่อห้าวันที่แล้ว มีกลุ่ม ไดเวอร์เจนท์ ปลอมตัวเป็น เดานท์เลส แล้วบุกโจมตี กลุ่มแอพนิเกชั่น
These latest rumours for example that I was somehow behind the attack on abnegation is nothing more that divergent propagandaพวกไดเวอร์เจนท์เกลียดระบบเรา เพราะพวกเขาเข้ากับเราไม่ได้ ข่าวลือล่าสุดว่าฉันอยู่เบื้องหลังการโจมตีแอพนิเกชั่น
Your mother didn't come back to abnegation just to save you.มาร์คัส อย่ามายุ่งกับเรา
Yesterday Jeanine announced that the attack on Abnegation was organized by a group of regenade divergents And their sympathizers.ไม่รู้หรอ? พวกเธอไม่ได้บอกเคเล็บสินะ เมื่อวานเจนีนแถลงว่าการโจมตีที่กลุ่มผู้เสียสละ
These are Abnegation and you are factionless right? -Caleb! -I used to be Abnegation.พวกเราคือผู้เสียสละและคุณคือผู้ไร้กลุ่มใช่ไหม?
No no, I'm no longer Abnegation, so technically you're not stealing from me.นี่นายจะบอกว่าพวกเราขโมยงั้นหรอ?
I need to get back to Abnegation maybe... .... Maybe I can be usefull there.ผมควรจะกลับไปที่กลุ่มผู้เสียสละ บางทีผมอาจจะมีประโยชน์สำหรับที่นั่น
Caleb, there's nothing left in Abnegation. Yeah.เคเล็บ มันไม่มีอะไรเหลือแล้วที่กลุ่มผู้เสียสละ
You are accused of conspiring with your fellow Dauntless in the attack on Abnegation. Is this true?คุณถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับกลุ่มของคุณ กลุ่มผู้กล้าหาญในการโจมตีผู้เสียสละ
You were never planing on going back to Abnegation, were you?พี่ไม่ได้คิดจะกลับมา ที่นี่ตั้งแต่แรกใช่มั้ย
Abnegation helped me fake my death.หายไปอย่างไร้ร่องรอย ผู้เสียสละช่วยปลอมการตายของฉัน
Abnegation sim complete.กลุ่มจำลองผู้เสียสละเรียบร้อย

*negation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P)
構成素否定[こうせいそひてい, kouseisohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) {ling} quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
禁欲[きんよく, kinyoku] (n,vs,adj-no) abstinence; abnegation
語否定[ごひてい, gohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
否定[ひてい, hitei] negation (vs), NOT operation
論理的否定[ろんりてきひてい, ronritekihitei] logical negation

*negation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสละ[n.] (kān sala) EN: abandonment FR: abnégation [f]
การเสียสละ[n.] (kān sīasala) EN: sacrifice FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
นิเสธ[n.] (nisēt) EN: negative statement ; negation FR: négation [f]

*negation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Negation {f} | Negationen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *negation*
Back to top