ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-negation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น negation, *negation*,

-negation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
構成素否定[こうせいそひてい, kouseisohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) {ling} quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
語否定[ごひてい, gohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
否定[ひてい, hitei] negation (vs), NOT operation
論理的否定[ろんりてきひてい, ronritekihitei] logical negation

-negation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิเสธ[n.] (nisēt) EN: negative statement ; negation FR: négation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -negation-
Back to top