ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resignation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resignation*, -resignation-

resignation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resignation (n.) การลาออก Syn. abdication, retirement
resignation (n.) การยอมจำนน See also: การยอมรับสภาพ Syn. acceptance, submission
English-Thai: HOPE Dictionary
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก,การลาออกจากตำแหน่ง,ใบลาออก,การยอม,การจำนน,การสละ,การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission,withdrawal,patience
English-Thai: Nontri Dictionary
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resignationการลาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resignationการลาออก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซองขาว (n.) resignation
ใบลาออก (n.) resignation See also: letter of resignation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr.Burke handed in his letter of resignation two weeks ago.ดร.เบิร์คเขียนจดหมาย ลาออกเมื่อ2อาทิตย์ก่อน
Dr. Burke handed in his letter of resignation - two weeks ago.ดอกเตอร์ เบิร์ค ยื่นจดหมายลาออกเองเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว
I e-Mailed the school board My letter of resignation this morning.ฉันอีเมล์ไปขอลาออกกับกรรมการโรงเรียนแล้วเช้านี้
Senator Ron Davis announced his resignation after being accused of insider trading with WilPharma stock a company of which he is a major stockholder.ส.ว. รอน เดวิส ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องมีความใกล้ชิดกับข้อมูลของวิลฟาร์ม่า ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
I'm writing Cuddy my resignation right now.ฉันกำลังเขียนจดหมายลาออกถึงคัดดี้อยู่
Write me your resignation letter!ไปเขียนจดหมายลาออกซะ!
The President today accepted the resignation of three of his closest aides.วันนี้ท่านปธน.ยอมรับ ใบลาออกของทีมงานใกล้ชิด3คน
We've got to get something out of that resignation night.ยัง ช้าก่อน เราต้้องได้อะไรสักอย่างก่อน
His resignation was his confession.การย้ายไปเป็นคำสารภาพ
Fine, until I found a resignation fax waiting for me from Andrew Blauner.ดี จนผมเจอ จม.ลาออก จากแอนดรูว์ บลาวเนอร์ จม.ลาออก?
Several letters of resignation from former employees.จดหมายลาออกหลายซองของอดีตลูกจ้าง
I demand your resignation from this school, as well as the disbanding of Glee Club.ฉันต้องการให้ นายลาออกจาก ร.ร.นี้ - และยุบชมรมร้องเพลงซะ

resignation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中押し;中押(io)[ちゅうおし;なかおし, chuuoshi ; nakaoshi] (n) winning by opponent's resignation (in the game of go)
内閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n) en masse resignation of the cabinet
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will
辞職を迫る[じしょくをせまる, jishokuwosemaru] (exp,v5r) to urge someone to resign; to insist upon someone's resignation
運任せ;運まかせ[うんまかせ, unmakase] (n) trusting or resignation to fate
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P)
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit
致仕[ちし, chishi] (n,vs) resignation; seventy years of age
覚悟[かくご, kakugo] (n,vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P)
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P)
諦め[あきらめ, akirame] (n) resignation; acceptance; consolation
辞書[じしょ, jisho] (n) (1) dictionary; lexicon; (2) (arch) (See 辞表) letter of resignation; (P)

resignation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice FR: lettre de démission [m]
การลาออก[n.] (kān lā-øk) EN: resignation FR: démission [f]
การยอมจำนน[n.] (kān yømjamn) EN: succumbing ; resignation FR:
การยอมรับสภาพ[n. exp.] (kān yøm rap) EN: resignation FR:
ยื่นใบลาออก[v. exp.] (yeūn bai lā) EN: tender one's resignation ; submit one's resignation ; hand in one's notice ; resign FR: donner sa démission ; remettre sa démission ; se démettre de ses fonctions
อ่ะ[interj.] (a-) EN: [expression of resignation] FR:

resignation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation
Rücktrittsgesuch {n}offer of resignation
Rücktritt {m} (von) | seinen Rücktritt einreichenresignation (from) | to hand in one's resignation
Resignation {f}resignation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resignation
Back to top