ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*necessary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น necessary, -necessary-

*necessary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
necessary (adj.) จำเป็น See also: ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งเป็นที่ต้องการ, สำคัญ Syn. essential, needful Ops. unimportant, undeniable
necessary (n.) ปัจจัย See also: สิ่งจำเป็น
unnecessary (adj.) ที่เกินจำเป็น See also: ที่ไม่จำเป็น Syn. needless Ops. necessary
English-Thai: HOPE Dictionary
necessary(เนส'ซิเซอรี) adj. จำเป็น,ไม่มีทางอื่น,สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น,ความจำเป็น
unnecessary(อันเนส'เซสซะรี) adj. ไม่เป็นไปตามธรรม,ไม่จำเป็น., See also: unnecessarily adv., Syn. unneeded,useless
English-Thai: Nontri Dictionary
necessary(adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้
unnecessary(adj) ไม่จำเป็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดไม่ได้ (v.) be necessary See also: cannot do without, need, be a necessity Syn. จำเป็น Ops. ละเว้น
เกินความจำเป็น (adv.) more than is necessary See also: redundantly, unnecessarily Syn. เกินจำเป็น
เกินจำเป็น (adv.) more than is necessary See also: redundantly, unnecessarily
เท่าที่จำเป็น (adv.) as much as necessary See also: as long as needed
เท่าที่จำเป็น (adv.) as much as necessary See also: as long as needed
เท่าที่จำเป็น (adv.) as much as necessary See also: as long as needed
แส่ (v.) take unnecessary See also: look for trouble Syn. เสือก, ยุ่ง, สอดรู้สอดเห็น, จุ้นจ้าน, จุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not necessaryไม่จำเป็น
Is that really necessary?นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
That's won't be necessaryนั่นไม่จำเป็นหรอก ขอบคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง--
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ
At this point in my work, they are necessary evils.จากจุดนี้ในการทำงานของผม, จำเป็นต้องมีปีศาจ.
If necessary, the partisan way.ถ้าจำเป็นก็ให้พรรคพวก
Was that necessary, Mrs. White?มันจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอ คุณนายไวท์?
That won't be necessary. We have excellent meals here.ไม่จำเป็นหรอก เรามีอาหารอร่อยๆ ที่นี่แล้ว
Those who are always thinking about something bad, and... those with experience, who don't say unnecessary things.แบบแรกจะเป็น พวกที่คิดแต่เรื่องแย่ๆ อีกแบบคือ มีประสบการณ์มาก จนไม่จำเป็นต้องพูด
Then he explained the name was the important thing for inspiring the necessary fear.และเขาก็อธิบายว่า ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการบันดาลความกลัว
If getting this man free, so he can tells to the free world, and tell what happens here, is necessary then of course we will help.ถ้าช่วยชายคนนี้ออกมาได้ แล้วเขาช่วยออกไปบอกโลกภายนอกนั้นว่าNเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ถ้าเป็นดังนั้นแล้ว เราจะช่วย
To save it, perhaps it's necessary to betray it. Yes?ที่จะบันทึกไว้อาจจะมีความจำเป็นที่จะทรยศมัน ใช่?

*necessary* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
[xū, ㄒㄩ, 须 / 須] beard; necessary; must
不可或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, 不可或缺] necessary; must have
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 充要条件 / 充要條件] necessary and sufficient condition
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 必要] necessary; essential; indispensable; required
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, 所需] necessary (for); required
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 必要条件 / 必要條件] requirement; necessary condition (math)
多余[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, 多余 / 多餘] superfluous; unnecessary; surplus
赘言[zhuì yán, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, 赘言 / 贅言] superfluous words; unnecessary detail
赘词[zhuì cí, ㄓㄨㄟˋ ㄘˊ, 赘词 / 贅詞] superfluous words; unnecessary detail
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 不必要] needless; unnecessary
大可不必[dà kě bù bì, ㄉㄚˋ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, 大可不必] need not; unnecessary

*necessary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P)
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
不必要[ふひつよう, fuhitsuyou] (adj-na,n) unnecessary; undesired; (P)
不要[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (See 不用) unnecessary; unneeded; (P)
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
冗用[じょうよう, jouyou] (n) unnecessary work; unnecessary expense
冗費[じょうひ, jouhi] (n) unnecessary expense
剰費[じょうひ, jouhi] (n) unnecessary expenses
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
及ばない[およばない, oyobanai] (exp) (1) unnecessary; (2) unattainable
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
必至[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) inevitable; necessary; foregone; (n) (2) (See 必死) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P)
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical
有らずもがな[あらずもがな, arazumogana] (exp,adj-no) uncalled for; unnecessary; gratuitous
根回し[ねまわし, nemawashi] (n,vs) making necessary arrangements; laying the groundwork; (P)
欠くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くべからざる) indispensable; essential; necessary
欠くことのできない[かくことのできない, kakukotonodekinai] (exp,adj-i) (See 欠くべからざる,欠くことができない) indispensable; essential; necessary
欠くべからざる[かくべからざる, kakubekarazaru] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くことができない) indispensable; essential; necessary
準用[じゅんよう, junyou] (vs) to apply (the law) with necessary modifications; to apply mutatis mutandis; to apply correspondingly
無きゃいけない(P);無くてはいけない(P)[なきゃいけない(無きゃいけない)(P);なくてはいけない(無くてはいけない)(P), nakyaikenai ( naki yaikenai )(P); nakutehaikenai ( naku tehaikenai )(P)] (exp) (1) (uk) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (after negative base of verb) have to do; (P)
無きゃならない[なきゃならない, nakyanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無くてはならない) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See ねばならない) (after negative base of verb) have to do
無くてはならない[なくてはならない, nakutehanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無い) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See なければならない) (after negative base of verb) have to do
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries
Japanese-English: COMDICT Dictionary
必要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements

*necessary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
บริขาร[n.] (børikhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
เข้าแว่น[v.] (khaowaen) EN: reach an age where spectacles are necessary ; be time to wear glasses FR:
ขาดไม่ได้[v. exp.] (khāt mai dā) EN: be necessary FR:
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dā) EN: necessary ; essential ; crucial ; imperative FR: crucial ; essentiel ; indispensable ; immanquable
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[n. exp.] (khwām ramat) EN: necessary diligence FR:
เกินจำเป็น[adj.] (koēn jampen) EN: more than is necessary FR: plus qu'il ne faut
เกินความจำเป็น[adv.] (koēn khwām ) EN: more than is necessary FR: plus que nécessaire
ไม่จำเป็น[adj.] (mai jampen) EN: unnecessary ; needless FR: pas indispensable
ไม่จำเป็นต้อง[v. exp.] (mai jampen ) EN: not necessary to ; no need to FR: ne pas devoir obligatoirement ; il n'est pas nécessaire de
ไม่ต้อง[v. exp.] (mai tǿng) EN: no need ; not necessary ; don't bother ; you don't have to ; it's alright FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; ce n'est pas la peine ; pas la peine de ; nul besoin de ; inutile de
มากเกินความจำเป็น[adv.] (māk koēn kh) EN: more than necessary FR: plus qu'il ne faut
หมดความจำเป็น[adj.] (mot khwām j) EN: no longer needed ; no longer necessary ; superfluous FR:
เงื่อนไขจำเป็น[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: necessary condition FR: condition nécessaire [f]
เงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: necessary and sufficient condition FR: condition nécessaire et suffisante [f]
ปริกขาร[n.] (parikkhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential FR:
พูดไปทำไมมี[xp] (phūt pai th) EN: it's not necessary to mention FR: il est inutile de préciser
ร้อนถึง[v. exp.] (røn theung) EN: become necessary FR: être nécessaire
สิ่งที่ต้องมี[n. exp.] (sing thī tǿ) EN: necessary qualifications FR:
เท่าที่จำเป็น[adv.] (thao thī ja) EN: as much as necessary FR:

*necessary* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe
gegebenenfalls; notfalls {adv} if necessary
notwendig; nötig; erforderlich {adj} | notwendiger | am notwendigsten; am allernotwendigstennecessary | more necessary | most necessary
unnötig; unnütz; überflüssig {adj} | unnötiger | am unnötigstenunnecessary | more unnecessary | most unnecessary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *necessary*
Back to top