ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unnecessarily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unnecessarily*, -unnecessarily-

unnecessarily ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอง (v.) stay unnecessarily long See also: hold (up), shelve, lay set/aside, withhold Syn. เก็บ, หยุด
หยุด (v.) stay unnecessarily long See also: hold (up), shelve, lay set/aside, withhold Syn. เก็บ

unnecessarily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁文缛节[fán wén rù jié, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 繁文缛节 / 繁文縟節] convoluted and over-elaborate (document); unnecessarily elaborate writing; mumbo-jumbo
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated

unnecessarily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly

unnecessarily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยใช่เหตุ[adv.] (dōi chai hē) EN: unnecessarily ; unreasonably FR: inutilement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unnecessarily
Back to top