ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-necessary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น necessary, *necessary*,

-necessary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง--
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.
At this point in my work, they are necessary evils.จากจุดนี้ในการทำงานของผม, จำเป็นต้องมีปีศาจ.
Then he explained the name was the important thing for inspiring the necessary fear.และเขาก็อธิบายว่า ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการบันดาลความกลัว
If getting this man free, so he can tells to the free world, and tell what happens here, is necessary then of course we will help.ถ้าช่วยชายคนนี้ออกมาได้ แล้วเขาช่วยออกไปบอกโลกภายนอกนั้นว่าNเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ถ้าเป็นดังนั้นแล้ว เราจะช่วย
To save it, perhaps it's necessary to betray it. Yes?ที่จะบันทึกไว้อาจจะมีความจำเป็นที่จะทรยศมัน ใช่?
But it's been in the family for years. It is necessary to find the princess a suitor.มันจำเป็นในการค้นหา คู่หมั้นองค์หญิงนะ พะยะค่ะ
I'm gonna get the necessary papers because this card is no good anymore.ฉันทำเอกสารให้... บัตรนี่ใช้ไม่ได้
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย?
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ

-necessary- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 充要条件 / 充要條件] necessary and sufficient condition
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, 所需] necessary (for); required
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 必要条件 / 必要條件] requirement; necessary condition (math)

-necessary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
根回し[ねまわし, nemawashi] (n,vs) making necessary arrangements; laying the groundwork; (P)
欠くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くべからざる) indispensable; essential; necessary
欠くことのできない[かくことのできない, kakukotonodekinai] (exp,adj-i) (See 欠くべからざる,欠くことができない) indispensable; essential; necessary
欠くべからざる[かくべからざる, kakubekarazaru] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くことができない) indispensable; essential; necessary
準用[じゅんよう, junyou] (vs) to apply (the law) with necessary modifications; to apply mutatis mutandis; to apply correspondingly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
必要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements

-necessary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริขาร[n.] (børikhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
เข้าแว่น[v.] (khaowaen) EN: reach an age where spectacles are necessary ; be time to wear glasses FR:
ขาดไม่ได้[v. exp.] (khāt mai dā) EN: be necessary FR:
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dā) EN: necessary ; essential ; crucial ; imperative FR: crucial ; essentiel ; indispensable ; immanquable
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[n. exp.] (khwām ramat) EN: necessary diligence FR:
เกินจำเป็น[adj.] (koēn jampen) EN: more than is necessary FR: plus qu'il ne faut
เกินความจำเป็น[adv.] (koēn khwām ) EN: more than is necessary FR: plus que nécessaire
ไม่จำเป็นต้อง[v. exp.] (mai jampen ) EN: not necessary to ; no need to FR: ne pas devoir obligatoirement ; il n'est pas nécessaire de
ไม่ต้อง[v. exp.] (mai tǿng) EN: no need ; not necessary ; don't bother ; you don't have to ; it's alright FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; ce n'est pas la peine ; pas la peine de ; nul besoin de ; inutile de
มากเกินความจำเป็น[adv.] (māk koēn kh) EN: more than necessary FR: plus qu'il ne faut
หมดความจำเป็น[adj.] (mot khwām j) EN: no longer needed ; no longer necessary ; superfluous FR:
เงื่อนไขจำเป็น[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: necessary condition FR: condition nécessaire [f]
เงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: necessary and sufficient condition FR: condition nécessaire et suffisante [f]
ปริกขาร[n.] (parikkhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential FR:
พูดไปทำไมมี[xp] (phūt pai th) EN: it's not necessary to mention FR: il est inutile de préciser
ร้อนถึง[v. exp.] (røn theung) EN: become necessary FR: être nécessaire
สิ่งที่ต้องมี[n. exp.] (sing thī tǿ) EN: necessary qualifications FR:
เท่าที่จำเป็น[adv.] (thao thī ja) EN: as much as necessary FR:

-necessary- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe
gegebenenfalls; notfalls {adv} if necessary
notwendig; nötig; erforderlich {adj} | notwendiger | am notwendigsten; am allernotwendigstennecessary | more necessary | most necessary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -necessary-
Back to top