ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*moderately*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น moderately, -moderately-

*moderately* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immoderately (adv.) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้ See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น Syn. inordinately
moderately (adv.) อย่างพอสมควร See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล Syn. reasonably, fairly
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้วมๆ (adv.) moderately Syn. พอสมควร, พอประมาณ, กลมกล่อม, นุ่มนวล
ปานกลาง (adv.) moderately See also: middlingly, averagely Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร
พอควร (adv.) moderately See also: fairly Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม
พอดู (adv.) moderately See also: quite Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร
พอประมาณ (adv.) moderately See also: fairly, quite, appropriately Syn. พอควร, พอสมควร
พอสมควร (adv.) moderately See also: reasonably Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร
พอเป็นกระษัย (adv.) moderately See also: suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ
ลมโกรก (v.) blow moderately
ลมโกรก (v.) blow moderately
หอมปากหอมคอ (adv.) moderately See also: suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, moderately priced soaps are my calling.ใช่ค่ะ สบู่ราคาถูก ทำให้หนูมาทำงานที่นี่
You get to lose your virginity to an odds-on moderately pretty girl.นายจะได้เปิดซิงสาวสวย กับเขาสักที
In the flesh -- of a moderately successfulตัวเป็นๆ-- ที่ประสบความสำเร็จพอควร
After getting moderately tipsy, they look into each other's eyes.หลังจากที่ใกล้จะเมาแล้ว... พวกเขาก็จะมองตาซึ่งกันและกัน..
You seem like a... moderately successful individual.และกล้ามเนื้อแข็งแรง ? คุณดูเหมือน
B, I'm a moderately influential warlord.ข้อสอง ฉันเป็นนายทหารทผู้ทรงอิทธิพลพอสมควร
You don't like moderately?-พี่ไม่ชอบแค่พอใช้นี่

*moderately* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适度[shì dù, ㄕˋ ㄉㄨˋ, 适度 / 適度] moderately; appropriate
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately

*moderately* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building)

*moderately* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศค่อนข้างหนาว[n. exp.] (ākāt khǿnkh) EN: moderately cold FR:
หอมปากหอมคอ [adv.] (høm pāk høm) EN: moderately FR:
เกินหน้าเกินตา[adv.] (koēnnākoēnt) EN: immoderately ; excessively FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: blow moderately ; blow gently FR: souffler modérément
มิต-[pref.] (mita) EN: moderately FR:
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately FR:
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately FR:
พอได้[adv.] (phødai) EN: not bad ; moderately ; passably FR: pas mal ; plutôt bien
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: fairly ; moderately FR:
พอดู[adv.] (phødū) EN: moderately ; quite FR:
พอควร[adv.] (phøkhūan) EN: moderately ; fairly FR: modérément
พอเป็นกระษัย ; พอเป็นกระสัย[adv.] (phø pen kra) EN: moderately FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
ราม[adv.] (rām) EN: moderately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *moderately*
Back to top