ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-moderately-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น moderately, *moderately*,

-moderately- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, moderately priced soaps are my calling.ใช่ค่ะ สบู่ราคาถูก ทำให้หนูมาทำงานที่นี่
You get to lose your virginity to an odds-on moderately pretty girl.นายจะได้เปิดซิงสาวสวย กับเขาสักที
In the flesh -- of a moderately successfulตัวเป็นๆ-- ที่ประสบความสำเร็จพอควร
After getting moderately tipsy, they look into each other's eyes.หลังจากที่ใกล้จะเมาแล้ว... พวกเขาก็จะมองตาซึ่งกันและกัน..
You seem like a... moderately successful individual.และกล้ามเนื้อแข็งแรง ? คุณดูเหมือน
B, I'm a moderately influential warlord.ข้อสอง ฉันเป็นนายทหารทผู้ทรงอิทธิพลพอสมควร

-moderately- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building)

-moderately- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศค่อนข้างหนาว[n. exp.] (ākāt khǿnkh) EN: moderately cold FR:
หอมปากหอมคอ [adv.] (høm pāk høm) EN: moderately FR:
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: blow moderately ; blow gently FR: souffler modérément
มิต-[pref.] (mita) EN: moderately FR:
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately FR:
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately FR:
พอได้[adv.] (phødai) EN: not bad ; moderately ; passably FR: pas mal ; plutôt bien
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: fairly ; moderately FR:
พอดู[adv.] (phødū) EN: moderately ; quite FR:
พอควร[adv.] (phøkhūan) EN: moderately ; fairly FR: modérément
พอเป็นกระษัย ; พอเป็นกระสัย[adv.] (phø pen kra) EN: moderately FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
ราม[adv.] (rām) EN: moderately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -moderately-
Back to top