ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*melancholy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น melancholy, -melancholy-

*melancholy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melancholy (adj.) เศร้า See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่ Syn. sad, woeful Ops. happy
melancholy ( n.) ภาวะเศร้าโศก See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่ Syn. sadness, gloominess Ops. happiness, joy
English-Thai: HOPE Dictionary
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
English-Thai: Nontri Dictionary
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความรันทด (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: depression, sadness, dejection, despondency
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความหดหู่ (n.) melancholy See also: depression, sadness, dejection, despondency Syn. ความสลดใจ
ความเศร้าโศก (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
หม่น (v.) be melancholy See also: be pensive, be sorrowful, be gloomy Syn. หมอง, หม่นหมอง Ops. ใส, สดใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ
It's all dealing with the melancholy age-old struggleทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ภาวะเศร้าโศกที่ยาวนาน...
I looked forward to chance My melancholy, precious woman You flew here by mistake]ฉันตั้งตารอโอกาสนี้ ความเศร้าของฉัน,ผู้หญิงที่มีค่า เธอจากไปแล้วเพราะความเข้าใจผิด
I will not have some melancholy Spanish monarch,ข้าจะไม่ยอมแพ้ให้พวกราชวงษ์สเปนเด็ดขาด
I was originally a melancholy sort of person.ผมเป็นหัวที่มีหัวใจหดหู่มาก
Quite the air of melancholy after a successful heist.มันดูเศร้านะกับความสำเร็จของเรา ฉันอยากทำให้มันจบๆไป
"Wake, melancholy Mother,ตื่นเถิด แม่ผู้เศร้าโศก
Now, at 60, decades after the fertile periods of the greatest physicists, plagued by memory loss and melancholy, he fearlessly probed deeper into the mysterious invisible forces.ตอนนี้ที่ 60, ทศวรรษที่ผ่านมา หลังจากช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ นักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เกิดจากการสูญเสียความ ทรงจำและความเศร้าโศก
I let her steal into my melancholy heartพลาดพลั้งที่รับเธอสู่ดวงใจมัวหม่นของฉัน
[MELANCHOLY POP SONG PLAYING ON STEREO][MELANCHOLY POP SONG PLAYING ON STEREO]
I know you've been melancholy.ฉันรู้ว่าเธอใจคอเหี่ยวแห้ง

*melancholy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
[mèn, ㄇㄣˋ, 闷 / 悶] melancholy; depressing
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, 惆怅 / 惆悵] melancholy; depression
[bì, ㄅㄧˋ, 愊] melancholy; sincere
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, 悲愁] melancholy
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, 愁绪 / 愁緒] melancholy
[mèn, ㄇㄣˋ, 懑 / 懣] melancholy
[sào, ㄙㄠˋ, 氉] restless, melancholy
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, 感伤 / 感傷] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy

*melancholy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリー[, merankori-] (n) melancholy
幽愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n) deep contemplation; melancholy; gloom
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air
憂さ[うさ, usa] (n) gloom; melancholy
憂愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy
遣悶[けんもん, kenmon] (n,vs) driving away melancholy
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na,n) gloom; melancholy
鬱々;鬱鬱[うつうつ, utsuutsu] (adj-t,adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic
鬱を散じる[うつをさんじる, utsuwosanjiru] (exp,v1) (obsc) to chase one's gloom away; to free one's thoughts from melancholy
鬱気[うっき, ukki] (n) gloomy; melancholy

*melancholy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy FR:
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit l) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture FR:
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
กระลูน[n.] (kralūn) EN: melancholy FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
หม่นไหม้[adj.] (monmai) EN: unhappy ; melancholy FR:
หม่นหมอง[adj.] (monmøng) EN: glum ; gloomy ; dismal ; sad ; melancholy FR: triste
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *melancholy*
Back to top